ALAT O RADU NA DALJINU: Nove realnosti rada u Pan-evropskom regionu

Izbijanje pandemije Covid-19 je utjecalo na milione radnika u situaciji gdje su standardni dogovori o radu zamijenjeni radom na daljinju/od kuće.

FES i MKS-PERV suorganizirali dvodnevnu konferenciju – “Nove realnosti rada u Panevropskom regionu: izazovi rada na daljinu i njegovo uređivanje”, a ključne informacije i praktične implikacije su sadržane u ovom alatu.

Svrha ovog alata je da opremi sindikalne predstavnike sa odgovarajućim sredstvima za mogućnost rješavanja pitanja, koja će vjerovatno postaviti radnici, te da se navedu
relevantni izvori informacija iz kojih će ti predstavnici crpiti podršku za svoje akcije.

ALAT O RADU NA DALJINU: Nove realnosti rada u Pan-evropskom regionu.