ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

NACIONALNI OKRUGLI STO U SRBIJI: Uloga sindikata u reformama penzionih sistema

25 October 2010: U okviru Projekta “ Uloga sindikata u refromama penzionih sistema u zemljama JIE”, finansijski pomognutog od sindikata LO Norway i Vlade Norveške, održan je nacionalni Okrugli sto za Srbiju, u Beogradu, 12. oktobra 2010. godine.
Organizatori Okruglog stola su bili savezi sindikata iz SSS Srbija i UGS Nezavisnost. Nakon uvonih riječi predsjednika UGS Nezavisnost i predstavnika SSS Srbija, zatim koordinatorice MKS/PERV kancelarije u Sarajevu, u diskusiju su se uključili predstavnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku Srbije, Poreske uprave, Asocijacije Poslodavaca Srbije, predstavnici MMF-a i Svjetske banke za Srbiju, kao i ekspert iz sindikata Hrvatske. Zatim je gosp. Martin Hutsebaut – ETUC ekspert, govorio je o osnovnim pretpostavkama za vođenje reforme u ovoj oblasti, a iznio je i uporednu analizu uslova u Srbiji sa uslovima u zemljama Regiona i Evropskoj Uniji. Osnovni zaključak Okruglog stola je da su sindikati, bez obzira na neadekvatan, ignorantski odnos Vlade prema stavovima i prijedlozima sindikalnih centrala, zainteresovani da novim Zakonom budu, u što većoj mjeri zaštićeni interesi i unaprijređena prava zaposlenih i penzionera, kao budućih i sadašnjih korisnika prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja. Naglasili su da će nastaviti, pa i intenzivirati svoje aktivnosti na ovom planu. U tom smislu, podržani su i potvrđeni stavovi sindikalnih centrala SSS Srbija i UGS Nezavisnost, da reforma sistema PIO mora da bude cjelovita – usmjerena, prije svega, na prihodovnu stranu (uspostavljanje finansijske discipline u naplati doprinosa i aktiviranje drugih realnih izvora finansiranja), a ne isključivo na stranu rashoda (pooštravanje uslova penzionisanja i snižavanje nivoa prava po osnovu PIO), te da se mora postići ravnoteža između ekonomske održivosti ovog sistema i socijalne pravednosti i izdržljivosti korisnika penzija. Po završetku Okruglog stola, održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavnici sindikata svoje stavove i predloge iznijeli i za najširu javnost. ITUC/PERC SEE Kancelarija i Ms. Zlata Zec, ekspert u Projektu

this article has been tagged

Work Plan , Newsletter , South-East Europe , Pension system reform
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email