„Odgovori sa nivoa preduzeća na ekonomsku krizu u Evropi“

„Odgovori sa nivoa preduzeća na ekonomsku krizu u Evropi“, pripremili Vera Glassner i Bela Galgoczi, WP 2009.01, Evropski sindikalni institut za istraživanje, obrazovanje i zaštitu na radu (ETUI-REHS). U publikaciji se daje analiza odgovora sa nivoa preduzeća na ekonomsku krizu u Evropi sa posebnim osvrtom na evropski bankarski sektor i evropsku proizvodnju i pregled stanja po zemljama, zasnovan na medijskom istraživanju i infomacijama iz sindikata.

EUTI publication on crisis BSCM
Appendix