Sastanak balkanske regionalne mreže o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i Memorandum iz Tirane

Pan Evropsko Regionalno Vijeće Međunarodne Konfederacije Sindikata, zajedno sa MOR-om, organiziralo je regionalni sastanak Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za zemlje Balkana od 4-7 oktobra 2016. godine, nakon što su izvještaji iz zemalja ukazali na pogoršanje uslova zdravlja i sigurnosti na radnim mjestima tog regiona.

Sastanak Balkanske regionalne mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, koju čine predstavnici sindikata iz Albanije, BiH, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Kosova, Crne Gore, Rumunije i Srbije, je razmatrao razvoj događaja u oblasti politika i praksi zdravlja i sigurnosti na radu, kao i izazove i korake koji se trebaju poduzeti kako bi se poboljšala situacija, te je u potpunosti podržao Memorandum iz Budimpešte koji je donesen u avgustu 2016. godine tokom održavanja ETUI regionalnog foruma za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Izvještaji su ukazali na pogoršanje situacije u praksama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, koje se odvijaju paralelno sa promjenama oblika zapošljavanja i rasta nesigurnog zapošljavanja, dok su izvršene izmjene i dopune radnog zakonodavstva u većini zemalja, čime su umanjena radnička prava. Takođe su ukazali da je sve veći broj radnika koji su postali žrtve nezgoda na radu i bolesti, gdje je broj nezgoda sa smrtnom posljedicom u porastu – što ne uzrokuje samo patnju i bol velikom broj porodica, već određuje visoku cijenu koju plaća cijelo društvo.

Razlozi za ove trendove su mnogobrojni, ali se smatra da su među glavnim uzrocima dejstva i neuspjesi koji se nižu tokom godina krize, te pad političkog interesa i volje da se osiguraju zdravi i sigurni uslovi rada za sve. Sindikati smatraju da su neuspjesi u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu neprihvatljivi, te smatraju da je rješenje za sve učesnike ulaganje u prevenciju i stvaranje radnih mjesta bez opasnosti.

S tim na umu, smatramo da je imperativ da sindikati ne samo da trebaju imati veću ulogu u praćenju pitanja iz oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, već takođe moraju ojačati svoju ulogu kroz odgovarajuće zakone ako se želi osigurati napredak.

Smanjenje nacionalnih sistema zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i inspekcija je uveliko doprinijelo ovim negativnim trendovima. Neke od razlika između zemalja su uzrokovane nedostatkom konkretnih stategija prevencije; slabljenja inspekcija rada i njihove uloge u provedbi zakona o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, te netransparentne uloge zdravstvenih službi za prevenciju i zaštitu. Ovo ne utiče samo na pogoršanje uslova rada, već nanosi štetu širim interesima, što rezultira nepravednoj konkurenciji, a time se stvara idealno okruženje za društveni damping.
Pozivamo na jačanje socijalnog dijaloga i partnerstva u oblasti zdravlja i sigurnosti na radu – gdje ćemo pratiti najbolje primjere iz prakse zemalja Evropske unije. Pozivamo na političku volju da se u potpunosti provedu odredbe iz Okvirne direktive 89/391/EEC u vezi predstavnika “radnika’ sa specifičnom odgovornosti za zdravlje i sigurnost na radu radnika i za prevenciju”. Snažni sistemi inspekcije i provedba zakona kroz saradnju organa vlasti, poslodavaca i sindikata je ključ za svaki održivi napredak, a osim toga treba koristiti potencijal sindikata da poboljšaju zdravlje i sigurnost na radnim mjestima, na svim nivoima, naročito u vrijeme smanjenja resursa. Smatramo da je od ključne važnosti jačanje institucija predstavnika radnika za sigurnost, kojima sindikati osiguravaju široku podršku.

Ali, da bi se ostvarili ovi ciljevi, sistem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu mora prvo biti odgovoran, a drugo, mora ukinuti visok stepen neprijavljivanja nezgoda i profesionalnih oboljenja. A naročito, sindikati u regionu vide kritične propuste u procjeni rizika u malim i srednjim preduzećima. Ogroman je broj radnika izložen psihosocijalnim rizicima, tumorima uzrokovanim rizicima koji postoje na radnim mjestima, muskuloskeletnim poremećajima. Stoga pozivamo na akciju!

• Treba nam istinska ocjena provedbe EU zakona u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u ovim zemljama.
• Treba nam akcioni plan za poboljšanje uslova rada u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u regionu.
• Tražimo političku akciju koja će uvesti naša radna mjesta u 21. vijek!

Nije dovoljno samo govoriti o dostojanstvenom radu!
Sada nam trebaju konretne akcije!

Tirana, 7. oktobar 2016.

Tirana memorandum