"12 x 12"

Kraj modernog ropstva. Gotovo 100 miliona radnika radi u nečijoj kući širom svijeta. Ovi radnici u domaćinstvu čiste, kuhaju, peru veš, brinu se o djeci i starijim, i još više.

Njihov rad je potcijenjen, potplaćen, nevidljiv, nije prihvaćen, i ne poštuje se. Većina radnika u domaćinstvu su žene (82%) – a većina su migranti sa djecom.

U velikom broju zemalja, radnici u domaćinstvu ne postoje u zakonima o radu i sistemu socijalne zaštite. Mnogi nemaju pravo, ni po zakonu ni u praksi, da formiraju ili se pridruže sindikatu. Rezultat toga je maltretiranje, eksploatacija, nasilje, fizičko i seksualno nasilje, koje je čest slučaj ali prolazi nekažnjeno.

U junu 2010. godine, UN agencija koja se bavi pitanjima rada, MOR (Međunarodna organizacija rada), usvojila je Konvenciju 189 (C189) i Preporuke 201 (R201) o Radnicima u domaćinstvu.

MKS je pokrenula globalnu kampanju “12 x 12” kako bi pridobila 12 zemalja da ratificiraju Konvenciju 189 do kraja 2012. godine.