Izjava Komiteta mladih PERV-a u povodu Međunarodnog dana žena

Jednakost je trebala biti ostarena jučer

Komitet mladih PERV-a se obavezao na Međunarodni dan žena da će više pažnje posvetiti problemima rodne jednakosti na tržištu rada. Razlika u platama između muškaraca i žena, nejednake prilike, učešće u odlučivanju i kućnim obavezama su izazovi sa kojoma se borimo i koje smo trebali juče riješiti. Ali, na žalost, još to nismo uspjeli. Moramo imati na umu da je jednakost jedna od fundamentalnih vrijednosti modernog društva. A mi još moramo raditi da to ostvarimo!

Globalna ekonomska kriza, sukobi i nestabolnost u svijetu pojačali su problem rodne nejednakosti. Vidimo da žene u velikom broju zemalja nemaju dostojanstvena radna mjesta, da su često plaćene manje od muškaraca, te da mnogo vremena troše u neformalnom sektoru. Naročito mlade žene često trpe zbog rodne nejednakosti: ne mogu naći posao ili su prisiljene da pristanu na nesigurne uslove rada.

Takođe se moramo sjetiti da su žene izložene nasilju i na radu i kod kuće, te mogu lako postati žrtve trgovine ljudima.

Veliki broj studija potvrđuje da rodna jednakost ima pozitivna dejstva na ekonomiju i društvenu situaciju u svijetu. Zato moramo uložiti velike napore da uskoro ostvarimo ovaj cilj. Pozivamo vlade, cijelu međunarodnu zajednicu da pojača borbu za ostvarenje rodne jednakosti.

Želimo svima poželjeti dobru sreću i snagu za suočavanje sa ovim izazovima!

Komitet mladih PERV-a