Izjava u povodu međunarodnog dana mladih 2016. Komitet mladih MKS-a i PERV-a

Izjava Komiteta mladih MKS-a

Na Međunarodni dan mladih Ujedinjenih nacija, Komitet mladih MKS-a će posebnu pažnju posvetiti Cilju 16 održivog razvoja “Promocija pravednih, miroljubivih i inkluzivnih društava” a mladi mogu imati značajnu ulogu u pripremi globalnog odgovora na trenutne globalne izazove.

Naš svijet ima do sada najveću generaciju adolescenata i mladih, čiji broj iznosi 1,8 milijardi. Ovi mladi ljudi se bore da ostvare svoje nade i snove, ali oni također moraju živjeti u realnosti koju karakterizira porast nasilja, terorizma, progona, oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava. Više od polovine populacije izbjeglica ima manje od 18 godina starosti, a hiljade mladih ljudi je primorano da napušta svoje domove zbog siromaštva ili klimom uzrokovanih događaja. Jedna cijela generacija raste, a da nema adekvatan pristup osnovnim uslugama, obrazovanju, ekonomskim prilikama i zdravstvenoj zaštiti.

Ipak, globalna kretanje tokom prethodne decenije, uključujući i nedavne događaje nasilnog ekstremizma u različitim dijelovima svijeta su na žalost veoma lako uvukli ovu demografsku grupu u svijet nasilja i ekstremističkih ideologija. Ovakav koncept je uglavnom doveo do stvaranja popularne slike kako su mladi prijetnja globalnoj sigurnosti i stabilnosti.

Nasilje i ekstremizam ne poznaju demografske grupe. Ali, zanemarivanje i isključivanje mladih iz društva i ekonomije mogli bi izložiti mlade visokoj stopi radikalizacije, te pogleda na svijet “mi” i “oni”.

Komitet mladih MKS-a je posvećen svijetu u kom mir, demokratija i socijalna pravda ostaju najveće vrijednosti.

Stojimo uspravno u solidarnosti sa svim mladim ženama i muškarcima koji se i dalje bore protiv osporavanja njihovih prava, uključujući napade na slobodu udruživanja i akcija usmjerenih protiv sindikalnog djelovanja.

Pozivamo vlade da investiraju u prilike za mlade, da osiguraju mladima mogućnost učestvovanja i davanja doprinosa u izgradnji mira i stabilnosti, te da prihvate i daju podršku ulozi mladih u provedbi Cilja 16 održivog razvoja.

Pozivamo međunarodnu zajednicu da značajno poveća svoje napore u obnovi mira u društvima zahvaćenim sukobima i društvima koja se nalaze u postkonfliktnom periodu. Oni koji su najviše izloženi riziku – žene, djeca, migranti i radnici u ciljnim zanimanjima – moraju se zaštititi.

Očuvanje mira i stabilnosti zahtjeva od svih nas da djelujemo. Pozivamo da i dalje budemo temelj mira i stabilnosti.

U solidarnosti,

Nana Koomah Brown-Orleans
Predsjedavajuća Komiteta mladih MKS-a

Izjava Komiteta mladih PERV-a

Još od 17. decembra 1969. godine, svijet, pod rukovodstvom Ujedinjenih nacija, slavi Međunarodni dan mladih.

Od svog ustanovljenja, Međunarodni dan mladih služi kao instrument za ukazivanje na izazove sa kojima se suočavaju mladi širom svijeta, te ih jača u nastojanjima da nađu zajedničko održivo rješenje.

U okviru ovogodišnje teme, UN se usmjerava na vodeću ulogu mladih ljudi koji se bore za ukidanje siromaštva i ostvarenje održivog razvoja kroz održivu potrošnju u proizvodnju.

U skladu sa globalnim naporima, sindikati i sindikalne aktivnosti predstavljaju, kako na međunarodnom tako i na nacionalnim nivoima, održivo sredstvo sa jačanje aktivnosti mladih, uključivanje u proces donošenja odluka i snagu za promjene radi postizanja sigurne budućnosti.

Podržavajući ciljeve UN-a, Pan-Evropsko Regionalno Vijeće MKS-a, koje se sastoji od 90 punopravnih nacionalnih centrala, putem svog Komiteta mladih posvećeno je Evropi, u kojoj mir, demokratija i socijalna pravda ostaju najveće vrijednosti.

Teška pitanja i izazovi sa kojima se suočavaju mladi danas zahtijevaju odlučno i udruženo djelovanje svih relevantnih učesnika, koji imaju mogućnost i sposobnost da djeluju u ime onih koji je nemaju ili nisu u stanju da to učine.

U skladu sa uredbom MKS-a, Komitet mladih PERV-a je odlučan da ostvari ciljeve koji će dovesti do značajnih promjena, od uticaja na mlade, u godinama pred nama u Panevropskom regionu. Komitet mladih PERV-a djeluje, zajedno sa svojim partnerima, na sljedećim prioritetima: migracija, organiziranje i (ne)zaposlenost mladih. Osim toga, Komitet je odlučan da ojača saradnju sa Mladima EKS-a i Komitetom žena PERV-a. Članovi Komiteta su takođe aktivno uključeni u aktivnosti vezane za mlade iz Akcionog plana PERV-a za 2016-2017., čime nastoje ojačati mlade ljude sredstvima za zaštitu njihovih prava i dostojanstva.

Komitet mladih PERV-a poziva sve relevantne učesnike na međunardonoj sceni i u okviru državnih zajednica da ojačaju svoje aktivnosti kako bi u centar pažnje stavili izazove mladih, probleme i uspjehe, što će im za uzvrat omogućiti da naprave razliku i budu uključeni u akcije koje će dovesti do pozitinih promjena.

Mi smo ovdje u Komitetu mladih PERV-a posvećeni gorenavedenim ciljevima, ujedinjeni smo u snazi i solidarnosti sa našim kolegama koji nastoje dati doprinos dobrobiti mladih, te se spremni za saradnju, podršku i akcije koje će oblikovati svijetlu budućnost za mlade muškarce i žene širom svijeta.

Tatiana Marian,
Predsjednik Komiteta mladih PERV-a