Izvršni komitet PERV-a

16. sastanak Izvršnog odbora PERC-a održan je virtualno 4. oktobra a predsjedavao je predsjednik PERC-a Irakli Petriashvili. Teme sastanka bile su: situacija sa pandemijom COVID-a 19, napredovanje procesa vakcinacije i ekonomski opravak u regionu.

U svom obraćanju, Luca Visentini, generalni sekretar PERC-a, izvijestio je o glavnim dešavanjima i agendama sindikata, naročito u pogledu vakcinacije, zdravstva i socijalne zaštite pod teretom pandemije, financijskom opravku, povratku na rizik od politika štednje, izazovima u pogledu radnih mjesta ali u pogledu krize povezane s klimom, energijom i pravednom tranzicijom. Napomene su date i o specifičnoj situaciji u nekim dijelovima regiona (period nakon Brexit-a, Gruzija, Srbija – Kosovo, ali i o pristupanju S. Makedonije i Albanije Evropskoj uniji). Prezentirani su ishodi i odluke samita EU-a održanog u Portu, kao i pripreme za EKS-ovu konferenciju sredinom razdoblja.

Općenito govoreći, kampanje vakcinacije napreduju, mada veoma neujednačenim korakom u regionu. U nekim državama više od dvije trećine odraslog stanovništva je vakcinisano ali u nekim drugim – naročito u istočnim i jugoistočnim – brojke su mnogo niže. U posebnoj izjavi PERC je jasno iskazao podršku maksimalnom provođenju programa vakcinacije u državama ali i izrazio zabrinutost zbog nejednakosti i podjela.

Situacija sa sindikatima i pravima radnika također je bila jedna od tema diskusije, s posebnim fokusom na Bjelorusiju u kojoj se nezavisni sindikati suočavaju s novim talasom represije – sindikalne vođe se hapse, uredi pretresaju a režim vrši pritiske i zastrašivanje aktivista. Članovi PERC-a izrazili su jasnu i jednoglasnu podršku BKDP-u kao i slobodi udruživanja u toj državi.

Izražena je i ozbiljna zabrinutost povodom dubioznih zakonskih incijativa da se radnicima oduzmu prava na zaštitu na radu kao i kolektivna prava, čime se bavio Parlament Ukrajine. Također, izražena je podrška ženama koje štrajkuju u kompaniji Ital-Electrika u Albaniji.

Sharan Burrow, generalna sekretarka MKS-a, predstavila je glavne prioritetne aktivnosti MKS-a, u vezi s Međunarodnom organizacijom rada, uključujući i to da sigurnost i zdravlje na radu budu osnovno pravo radnika, zatim je govorila o predstojećim izborima za poziciju generalnog direktora MOR-a, drugoj fazi Međunarodne konferencije rada, globalnoj agendi za klimu (COP), novom socijalnom ugovoru i Svjetskom danu dostojanstvenog rada, kampanji u cilju ratificiranja MOR-ove Konvencije br. 190.

Owen Tudor izvijestio je o pripremama za 5. Svjetski kongres MKS-a u 2022. godini, posebno se osvrnuvši na proces izrade MKS-ovog programa za sljedeći ciklus na transparentan i inkluzivan način. U periodu 16. – 17. septembar, na specijalnom konsultativnom sastanku, PERC-ovi članovi su iznijeli glavne poruke iz regiona koje treba zabilježiti u pripremi MKS-ovog programa. Izvršno vijeće PERC-a prihvatilo je prezentirane ishode diskusije i podnijelo ih sekretarijatu MKS-a.

Sabine Slegers, predsjedavajuća PERC-ovog Vijeća žena, predstavila je dokument politike djelovanja koji je rezultat zajedničke PERC-FES konferencije i kojeg je Izvršni odbor usvojio, a odnosi se na radnike s invaliditetom u kriznoj situaciji povezanoj s pandemijom COVID-a 19. Ona i druge članice Vijeća žena pozvale su na intenziviranje sindikalnih aktivnosti s ciljem ratificiranja MOR-ove Konvencije br. 190 i borbe protiv rodno zasnovanog jaza u plaćama kako bi se investiralo u ekonomiju skrbi.

Razgovarano je i o izvještajima koje su sačinili Vijeće žena i Vijeće mladih, koji su potom usvojeni a mandati članova ova dva statutarna vijeća produženi su, kao izuzetak, dok se ne održe njihove konferencije na kojima će se izabrati novi članovi. Usvojeni su također godišnji izvještaj PERC-ovog sekretarijata i prijedlozi akcionog plana za 2022.

Prema PERC-ovoj politici koja se tiče osoba s invaliditetom