JAČANJE KAPACITETA I MREŽNOG POVEZIVANJA ŽENA KOJE RADE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Nakon poziva Evropske komisije za prijavu: EUROPEAID/131114/C/ACT/MULTI o partnerskim akcijama – jačanje žena (dio Civilnog društva koji se fokusira na organizacije civilnog društva koje se bore sa pitanjima osnaživanja žena) ISCOS/CISL je pokrenuo inicijativu za unapređenje ovog projekta u saradnji sa MKS/PERV. Projekat je namijenjen zemljama korisnicima IPA fondova (Zapadni Balkan) i zemljama članicama EU.
U tekstu su navedeni ciljeiv projekta, metodologija i aktivnosti.

A. Ciljevi projekta

* jačanje ženskih komiteta u sindikatima na nacionalnom nivou, mreža i kapaciteta da izrade plan o jednakosti na nacionalnom nivou; da utiču na državne institucije, politike vlada i sindikalne politike
* razvoj ekspertnih i profeisionalno analitčkih vještina za identificiranje strategija i razvoj incijativa
* razvoj i unapređenje strategija i metoda vezanih za osnaživanje pregovaračkih vještina kod žena u kolektivnom pregovaranji i socijalnom dijalogu
* izrada meterijala o podizanju svijesti u široj javnosti o potrebi bolje balansiranosti i zastupljenosti na poticijama gdje se donose odluke
* mrežni rad i kampanje o određivanju prioritetnih pitanja u regionu (unapređenje jednakog tretmana; borba protiv diskriminacije)
* povećanje razumijevanja o prosecu pristupa i pitanjima EU

B. Metodologija
* učenje kroz djelovanje: obuka o donošenju politika, kako se boriti protiv diskriminacije na radnom mjestu; unapređenje analitčkih i pregovaračkih vještina; promjena odnosa snaga u sindikalnim strukturama
* razvoj praktičnih vještina za pripremu inicijativa o politikama, kampanjama, njihovom vođenju u javnom prostoru i državnim institucijama; lobiranje kod javnih i državnih organa
* unapređenje samopouzdanja ženskih struktura
* izgradnja šire osnove za politike jednakosti i rodne jednakosti izmeu muškaraca i žena

C. Aktivnosti
* Početna konferencija: Zagreb, 16.2.2012. godine (prezentacija projekta)

* Radionice u IPA zemljama 2012:
25-27. april - Srbija
21-23. maj – Makedonija
30. maj – 1. juni – Kosovo
13-15. juni – Crna Gora
27-29. juni – BiH

* Regionalna konferencija za sve učesnike u projektu 2012: 29-30. oktobar – Makedonija

* Sastanak za ocjenu rada
* Nacionalne kampanje i akcioni planovi; zastupljensot žena u sindikatima na Balkanu
* Priručnici, brošure sa najboljim praksama

* Završna konferencija 2013

opening conference