ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Jačanje kapaciteta radnih žena i umrežavanje na Zapadnom Balkanu; Jačanje žena, Konferencija žena Zapadnog Balkana/Skopje, 29.10.2012. godine

1 November 2012: ISCOS/CISL u saradnji sa MKS/PERV organizirao je Konferenciju žena Zapadnog Balkana u okviru projekta Evropske komisije o jačanju ženskih struktura i umrežavanja na Zapadnom Balkanu.

Konferencija je napravila procjenu aktivnosti koje su izvedene tokom godine u skladu sa ciljevima projekta: jačanje sindikalnih komiteta žena i mreža na nacionalnom nivou, te kapaciteta za izradu plana o ravnopravnosti na nacionalnom nivou; da se izvrši uticaj na državne institucije, politike vlada i sindikalne politike; razvoj ekspertize i profesionalnih analitičkih vještina za određivanje strategija i pripreme inicijativa; priprema materijala za podizanje svijesti među ljudima o potrebi izbalansirane zastupljenost na položijama gdje se donose odluke; umrežavanje i kampanje o određivanju prioritetnih pitanja za regiju (promovirnje jedankog tretmana; borba protiv diskriminacije) i povećanje razumijevanja o djelovanju EU i procesu prsitupa.

Ove godine je održano pet radionica: Zlatibor/Srbija, Priština/Kosovo, Podgorica/Crna Gora, Sarajevo/BIH i Ohrid/Makedonia na kojima je učestvovalo oko 60 žena iz sindikalnih centrala. Radionice su bile podijeljene u tri glavna modula: EU integracije, strateško planiranje ikampanje. Kao razultat radionica, 60 žena je prošlo kroz obuku na temu kako pripremati programe rada komiteta žena i akcione planove, kako organizirati kampanju i kako bolje uticati na državne institucije. Svi komiteti žena uključeni u projekte izradili su godišnje programe i akcioni plan. Programi i akcioni planovi su predstavljeni tokom konferencije, te je data mogućnost za analizu zajedničkih prioriteta i da se donese odluke o regionalnom programu i saradnji.

Glavni prioriteti na ragionalnom nivou su: borba protiv povećane nejednakosti u oblasti zapošljavanja, plaća i raspodjele bogatstva, pristupa socijalnoj zaštiti, zdravlju i politikama bezbjednosti na rdnom mjestu ineformalnoj/sivoj ekonomiji u regiji; jačanje žena kroz organiziranje posebno mladih žena i muškaraca; promoviranje žena na rukovodnim pozicijama u sindikatu; jačanje mreže žena na Balkanu. U tom smislu će se izraditi prijedlog za program rada Komiteta žena PERV.

Kad se govori o konsolidaciji ženskih mreža na Balknau učesnice su se izjasnile kako je potrebno organizirati godišnje sastanke članica mreže radi razmjene najboljih praksi i procjene provedbe nacionalnih i regionalnih akcionih planova u formi debate i oduka o daljim akcijama u regiji.

Učesnici Konferencije Zapadnog Balkana odlučili su se za regionalnukampanjukoju će pripremiti svaki od partnera u organizaciji sa sloganom: “Sindikati kažu NE nasilju nad ženama”. Ova kampanja je u skladu sa zajedničkim problemima u regiji gdje raste nasilje, uznemiravanje i mobingžena, te u skladu inicijativom MKS za eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama.

this article has been tagged

Women’s Committee , South-East Europe , Gender equality policy , Trade union structures , EU-IPA , Organisational development
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email