Jačanje kapaciteta radnih žena i umrežavanje na Zapadnom Balkanu; Jačanje žena, Konferencija žena Zapadnog Balkana/Skopje, 29.10.2012. godine

ISCOS/CISL u saradnji sa MKS/PERV organizirao je Konferenciju žena Zapadnog Balkana u okviru projekta Evropske komisije o jačanju ženskih struktura i umrežavanja na Zapadnom Balkanu.

Konferencija je napravila procjenu aktivnosti koje su izvedene tokom godine u skladu sa ciljevima projekta: jačanje sindikalnih komiteta žena i mreža na nacionalnom nivou, te kapaciteta za izradu plana o ravnopravnosti na nacionalnom nivou; da se izvrši uticaj na državne institucije, politike vlada i sindikalne politike; razvoj ekspertize i profesionalnih analitičkih vještina za određivanje strategija i pripreme inicijativa; priprema materijala za podizanje svijesti među ljudima o potrebi izbalansirane zastupljenost na položijama gdje se donose odluke; umrežavanje i kampanje o određivanju prioritetnih pitanja za regiju (promovirnje jedankog tretmana; borba protiv diskriminacije) i povećanje razumijevanja o djelovanju EU i procesu prsitupa.

Ove godine je održano pet radionica: Zlatibor/Srbija, Priština/Kosovo, Podgorica/Crna Gora, Sarajevo/BIH i Ohrid/Makedonia na kojima je učestvovalo oko 60 žena iz sindikalnih centrala. Radionice su bile podijeljene u tri glavna modula: EU integracije, strateško planiranje ikampanje. Kao razultat radionica, 60 žena je prošlo kroz obuku na temu kako pripremati programe rada komiteta žena i akcione planove, kako organizirati kampanju i kako bolje uticati na državne institucije. Svi komiteti žena uključeni u projekte izradili su godišnje programe i akcioni plan. Programi i akcioni planovi su predstavljeni tokom konferencije, te je data mogućnost za analizu zajedničkih prioriteta i da se donese odluke o regionalnom programu i saradnji.

Glavni prioriteti na ragionalnom nivou su: borba protiv povećane nejednakosti u oblasti zapošljavanja, plaća i raspodjele bogatstva, pristupa socijalnoj zaštiti, zdravlju i politikama bezbjednosti na rdnom mjestu ineformalnoj/sivoj ekonomiji u regiji; jačanje žena kroz organiziranje posebno mladih žena i muškaraca; promoviranje žena na rukovodnim pozicijama u sindikatu; jačanje mreže žena na Balkanu. U tom smislu će se izraditi prijedlog za program rada Komiteta žena PERV.

Kad se govori o konsolidaciji ženskih mreža na Balknau učesnice su se izjasnile kako je potrebno organizirati godišnje sastanke članica mreže radi razmjene najboljih praksi i procjene provedbe nacionalnih i regionalnih akcionih planova u formi debate i oduka o daljim akcijama u regiji.

Učesnici Konferencije Zapadnog Balkana odlučili su se za regionalnukampanjukoju će pripremiti svaki od partnera u organizaciji sa sloganom: “Sindikati kažu NE nasilju nad ženama”. Ova kampanja je u skladu sa zajedničkim problemima u regiji gdje raste nasilje, uznemiravanje i mobingžena, te u skladu inicijativom MKS za eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama.