Konferencija mladih PERV-a: Novi oblici zapošljavanja mladih

Pan- Evropsko Regionalno Vijeće i njegov Komitet mladih su 8-9 septembra održali međunarodnu konferenciju za mlade sindikalce kako bi razgovarali o novim oblicima zapošljavanja mladih. Domaćin konferencije bio je AHIK (Azerbejdžan) i okupio je predstavnike iz Albanije, Azerbejdžana, Danske, Estonije, Kazahstana, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Konferencju je otvorio predsjednik AHIK-a, Sattar Mekhbaliyev. Pozdravio je učesnike i opisao je osnove politike mladih u Azerbejdžanu, a takođe je naveo i izazove sa kojima se suočavaju sindikati u vezi rješavanja pitanja mladih. Predstavnik azerbejdžanskog Ministarstva rada detaljnije je opisao perspektive zapošljavanja mladih, te je podcrtao kako su pad cijena nafte i devalvacija lokalne valute oslabile ekonomiju, te na taj način negativno uticale na stope zapošljavanja mladih, koje sada dostižu 9,9%.

Anna Salnikova, koordinator MKS-PERV programa, nastavila je sjednicu sa pregledom globalne situacije u vezi zapošljavanja mladih i izazova sa kojima se suočavaju mladi koji dolaze na tržište rada, kao i položaja MKS-a s tim u vezi. Također je naglasila da mladi moraju prisilno prihvatiti nestandardne oblike radnih odnosa, te je ponudila da se na jednom okruglom stolu razgovara o postojećim sindikalnim praksama koje se bave ovim pitanjima i da se čuju iskustva različitih zemalja.

Većina zemalja dijeli slične probleme: obrazovanje ne odgovara potrebama tržišta rada, liberalizacija zakona o radu, radnici su siromašni, lažno samozapošljavanje, nesigurni uslovi rada i malobrojnost u sindikatima. Danska je izuzetak vrijedan pažnje, gdje je oko 80% zaposlenih u sindikatima, a snažan sistem kolektivnih ugovora mijenja zakone o radu.

Rad po grupama je karakterizirao prvi dan konferencije. Roman Zaytsev, član Komiteta mladih PERV-a je bio moderator tema: izazovi i prilike za sindikate sa novim oblicima zapošljavanja, načini da se zaštite prava iz rada. Rezultati rada po grupama mogu se sumirati u sljedeće:

• Država, zajedno sa sindikatima, mora aktivno regulirati segmente tržišta, gdje se javlja nestandardno zapošljavanje, zakonima, pregovorima i kontrolom.
• Podizanje svijesti kod mladih o aktivnostima sindikata i zakonima.
• Modernizirati sindikate kako bi bolje odgovarali očekivanjima mladih radnika.
• Povećati prisustvo u društvenim medijima putem kampanja, kako bi ostvarili kontakt sa onim radnicima koji nisu obuhvećani sindikatima.
• Novi oblici zapošljavanja predstavljaju i izazov i priliku za povećanje broja članova.

Debate drugog dana su se ticale digitalizacije ekonomije i mogućeg sindikalnog odgovora, te organiziranja u novim oblicima radnih odnosa i sektorima. Goda Neverauskaite, savjetnik za politike u MKS-PERV imala je prezentaciju zasnovanu na poziciji EKS-a s tim u vezi. Radom po grupama je moderirala Olesia Briazgunova, a sindikalci su razgovarali o temi djelotvornog organiziranja u novim oblicima zapošljavanja. Prijedlozi učesnika se mogu sumirati na sljedeći način:

• Definirati ciljne sektore i grupe za budući rad na temu organiziranja.
• Izraditi specifičnu metodologiju za izučavanje.
• Prikupiti razbacane analitičke podatke.
• Istražiti studije u vezanim oblastima.

Predsjednik Komiteta mladih PERV-a, Tatiana Marian, izvukla je zaključak kako su se teme pokazale izuzetno teškim iz razloga što predstavljaju nešto novo. Učesnici u razgovorima nisu u potpunosti shvatali situaciju zbog nedostatka specifičnih studija na nacionalnom nivou i zbog nedostatka informacija o mogućem postojanju studija na ovu temu. Stoga je i prijedloženo da se detaljnije istraže ove teme, koje će služiti kao osnov za dalje strategije.

Pred nama je vrijeme kada se sindikati moraju prilagoditi svijetu koji se brzo mijenja, kako bi mogli adekvatno odgovoriti na izazove. Uloga sindikata je da premosti jaz između novih i tradicionalnih metoda i ideja čime se nastoji osigurati da su prava radnika dovoljno zaštićena.