Konferencija žena PERV-a

5. Konferencija žena PERV-a održana je 14-15. decembra u Briselu. Nekih četrdeset sestara iz članica PERV-a i cijelog regiona je razgovaralo o glavnim izazovima sa koja se suočavaju radne žene na radu i kod kuće, ocjenjivale su akcije koje je provodio Odbor žena u periodu od 2106. godine, formulirale su prioritete za period 2023-2026. kao i za pripreme za Generalnu skupštinu PERV-a, koja će se održati 2023. godine, te su izabrale novi sastav Odbora žena za period od naredne 4 godine.

Paola Simonetti, direktor MKS Odjela za jednakost, predstavila je glavne rezultate 5. MKS Kongresa i 4. MKS Konferencije žena, naročito one vezane za rodne dimenzije i temelje Novog društvenog ugovora.

Chidi King, MOR Rukovodilac sektora za Rodna pitanja, jednakost, različitost i inkluziju (GEDI) govorila je o utjecajima pandemije na jednakost i inkluziju u svijetu rada, potrebi da se promoviraju međunarodni standardi rada, a naročito, nedavno usvojena MOR Konvencije 190 o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja.

Aline Brüser, EKS savjetnik, obavijestila je učesnice o prioritetima Odbora žena EKS-a tokom priprema za EKS Kongres, uključujući o sindikalnim ambicijama u vezi EU Direktive o transparentnosti plaćanja i EU Direktivi o minimalnoj plati i kolektivnom pregovaranju, kao i o prijedlogu Direktive o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u domaćinstvu.
Sabine Slegers, ACLBV/CGSLB, predsjednica Odbora žena PERV-a na završetku mandata, podcrtala je glavne aktivnosti rezultate rada Odbora žena.

Konferenciji se obratili MKS zamjenik generalnog sekretara Owen Tudor, koji je još jednom izabran na ovu funkciju na 5. MKS Kongresu u Melburnu i Esther Lynch, EKS generalni sekretar i VD generalni sekretar PERV-a.

Konferencija se usaglasila da će se Odbor žena usmjeriti na:
Ukidanje rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja u svijetu rada;
Jačanje ekonomije njege;
Ispunjenje cilja jednaka plata za rad jednake vrijednosti;
Podršku rodnoj jednakosti i inkluziji u cilju jačanja mira i demokratije;
Aktivnosti Odbora žena PERV-a usmjerene protiv rata u Ukrajini;
Promociju dosadašnjih konvencija MOR-a (nediskriminacija, zaštita sigurnosti i zdravlja na radu, socijalna sigurnost, zaštita materinstva, radnici u domaćinstvu i druge), te doprinos izgradnji novih standarda (npr. o bioopasnostima);
Promociju žena na rukovodna mjesta gdje se donose odluke na svim nivoima djelovanja sindikata.

Konferencija je izabrala Royu Garaeva iz AHIK-a iz Azerbejdžana za novu predsjednicu; Natalyju Levitskayu, iz KVPU iz Ukrajine i Meritu Yldiz iz HAK-IS iz Turske za zamjenice predsjednice; a za članice odbora: Arjola Alika, Albanija, BSPSH; Sabine Slegers, Belgija, ACLBV/CGSLB; Biljana Škrbić, Bosna i Hercegovina, KSBiH (SSRS); Bistra Karadimova, Bugarska, CITUB; Raisa Liparteliani, Gruzija, GTUC; Christina Stockfisch, Njemačka, DGB; Brigitta Szabo-Zsura, Mađarska, LIGA i Joa Bergold, Švedska, LO.

Sestre su također izrazile solidarnost sa Ukrajinom i sestrama koje su pogođene ratom, kao i sa zatvorenim sestrama i braćom u Bjelorusiji