MKS PERV Zimska škola 2022.: Izazovi za mir, rad i stabilnost u 2022.

PERV Zimska škola je održana u virtuelnom obliku dana 10. i 11. februara, a predsjednik PERV-a Irakli Petriashvili je predsjedavao.

Više od 100 sindikalnih lidera i specijalista iz regiona je razgovaralo o dejstvima pandemije na ekonomije i društva, naveli su glavne izazove za sindikalni pokret u 2022. – zapošljavanje, mir i stabilnost i temeljna radnička prava, uključujući o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, te stepenu provedbe. Škola je još jednom potvrdila Poziv PERV Izvršnog komiteta za donošenje politika o vakcinaciji.
Mohammed Mwamadzingo, viši ekonomista iz MOR-ACTRAV, govorio je o MOR stanju u oblasti zapošljavanja, usmjeravajući se na prognoze za region. Evropski region je pokazao snažne znake oporavka, mada nejednako u različitim dijelovima. Oporavak nije jednak ni po industrijama. Neke industrije su teško pogođene zbog prekida u radu lanaca snabdijevanja i nedostatka radne snage nakon izbijanja zdravstvene krize. Nejednakost bi se mogla dalje proširiti u evropskim najvećim ekonomijama. Radnici sa većim platama možda gube manji broj radnih sati, a time i prihode, što znači da će se njihovi prihodi brže oporaviti u odnosu na manje plaćene radnike, koji su imali niži stepen pristupa radu na daljinu, koji su izgubili veće prihode i manje uštedjeli; a u isto vrijeme vlade su bile izložene pritisku da smanje potrošnju u narednim godinama. U isto vrijeme, dejstva pandemije i dalje povećavaju jazove, prvenstveno u platama između radnika u vodećim sektorima i onih koji rade u sektorima koji zaostaju, onih koji rade na sigurnim radnim mjestima i onim koji rade na neizvjesnim radnim mjestima ili su lažno samozaposleni.
Sharan Burrow, generalni sekretar MKS-a, govorila je o novom društvenom ugovoru i zahtjevima MKS-a koji će biti glavna tema 5. Svjetskog kongresa, koji će se u novembru 2022. održati u Melburnu, te MKS kampanji da zaštita zdravlja i zaštite na radu bude uključena u međunarodne standarde rada, akcijama za uspostavu obavezne detaljne analize za multinacionalne kompanije, jačanju univerzalne socijalne zaštite i pravednoj tranziciji u industrijama energetike i rudarenja. Generalni sekretar PERV-a, Luca Visentini, podnio je izvještaj o većim inicijativama za jačanje ekonomija i socijalnih prava u Evropi, radu EKS-a na izradi specifičnih propisa – o minimalnoj plati i kolektivnom pregovaranju, transparentnosti u platama, detaljnoj analizi, radnicima na platformama, te drugih.
Lideri sindikata iz Južne i Istočne Evrope su predstavili socijalnu i ekonomsku situaciju u svojim zemljama, izazovima za funkcionalan socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, govorili su o organiziranju radnika koji su zaposleni u nestandardnim oblicima rada, upornom kršenju ljudskih i sindikalnih prava, potrebi da se povećaju plate, ali i da se olakša pravedna tranzicija putem uključivanja sindikata u izradu planova za klimu i oporavak. Enisa Salimović, koordinator MKS-PERV ureda u Sarajevu, predstavila je uspješne sindikalne kampanje vezane za borbu protiv COVID-19 i za unapređenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i akcije za povećanje minimalne plate. Region se također suočava sa sve većim napetostima, koje političari uveliko iskorištavaju. Učesnici PERV Zimske škole su čestitali albanskim sindikatima na uspješno okončanoj kampanji za ratifikaciju MOR Konvencije 190.
Owen Tudor je predstavio MKS kampanju za mir, naročito u odnosu na sve veće napetosti u Ukrajini. Svi sindikati su još jednom potvrdili snažan poziv na de-eskalaciju situacije i diplomatiju kao jedino sredstvo za sprečavanje dalje militarizacije i smanjenje rizika od ratnih sukoba, ali su još jednom potvrdili da su socijalna pravda i poštivanje temeljnih radničkih prava preduslov za mir u zemljama i u regionu. Društvena eksplozija u Kazahstanu koja je uzdrmala stabilnost u zemlji i pokrenula nasilje i ekstremizam je najnoviji, ali ne i jedini, primjer propasti društava kojima upravlja oligarhija koristeći se represijom radnika i građanskih prava. U Ukrajini, bez obzira na ekstremnu krhkost ekonomije i društvenog tkiva, što je rezultat stalnih prijetnji miru i rizika od vojne akcije, vlasti nastavljaju sa brutalnim napadima na radnike, sindikate i njihove lidere, a sve u interesu korumpirane elite.
Na školi su se također čuli pogledi članica na nacrt MKS Kongresne izjave, o čemi je govorio Tim Noonan. Razgovaralo se o PERV Akcionom planu i glavnim aktivnostima za 2022., usmjerenim na nadopunjavanje regionalnih informacija iz regiona za Kongres, u smislu organiziranja regionalne zastupljenosti, ali i sindikalnih akcija za pravednu tranziciju, finansiranje oporavka, ljudska i sindikalna prava, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, odnose zapošljavanja, rodnu jednakost, i druge oblasti. PERV komitet žena je naveo ključne zahtjeve za jednakost i pravdu tokom oporavka: jednaka plata za rad jednake vrijednosti i smanjenje rodno zasnovanih razlika u penzijama, pravda za plate za esencijalne radnike, ukidanje stereotipa, ukidanje nasilja i uznemiravanja na radu, borba za ženska prava i za veći broj žena na pozicijama donošenja odluka, ravnoteža između profesionalnog i privatnog života i ulaganje u infrastrukturu socijalne zaštite, podrška sindikalnim akcijama za rodnu jednakost. Razgovaralo se o specifičnim izazovima za sindikalna prava, uključujući o Bjelorusiji, Kazahstanu.

Predviđanja zaposlenosti za 2022.: Globalne i regionalne perspektive
PERV Komitet žena – zahtjevi radnica za jednakost kod oporavka