Međunarodni dan žena: PORUKA PERV Komiteta žena

Ovog Međunarodnog dana žena, pridružujemo se ženama širom svijeta u borbi za ljudska i sindikalna prava, dostojanstvo i jednakost.

Panevropski sindikalni lideri – žene, koje su održale sastanak 8.11.2012. godine u Budimpešti, okupile su se na trećoj Konferenciji žena Panevropskog regionalnog vijeća, gdje su zastupale 89 sindikata iz 43 zemlje, pozvale su svjetske lidere DA NE zaborave na patnje žena kada formuliraju mjere štednje za borbu protiv svjetske ekonomske i finansijske krize. Izjava o rodnim aspektima postojeće krize naglašava potrebu definiranja novog pristupa, u kojem će ljudi i planeta biti daleko važniji od profita.

Na žalost, svjedoci smo pogoršavanja standarda života za žene. U velikom broju evropskih zemalja, ekonomska kriza je korištena da se bogatstvo i snaga koncentriraju u rukama nekolicine, da se maksimalno eksploatira radna snaga, ograniče demokratske prakse, smanje socijalna i prava građana, te poveća razlika između rezličitih grupacija stanovništva.

Tokom godina smo mogli vidjeti poboljšanje u oblasti prava žena, dostignuća u obrazovanju, te učešću u javnom životu, a žene su poduzele tako mnogo koraka ka tome. Sve je veći broj žena na rukovodnim mjestima u politici, poslovanju; sve veći broj žena preživi rođenje djeteta i može planirati porodicu. Ali, i pored ovakvog napretka, ni jedna zemlja ne može reći da se u potpunosti oslobodila rodne diskriminacije. Nejednakost je očita u stalnom jazu između plaća za muškarce i žene i nejednakim prilikama, slaboj zastupljenosti žena na rukovodnim mjestima, kako izabranim pozicijama tako i u privatnom sektoru, trgovini ljudima i najtragičnije u stalnom nasilju nad ženama u svim oblicima.

Potpuno i jednako učešće žena u političkom i ekonomskom životu je fundamentalno za demokraciju i pravdu. Jednaka prava i prilike jačaju zdrave ekonomije i društva. Stvaranje većeg broja prilika za žene doprinijeće ekonomskom rastu i smanjenju siromaštva.

Kao sindikalci, nastojimo pregovarati o pravičnim plaćama i dobrim uslovima rada, pomirenju privantog i profesionalnog života. Borimo se protiv nejednakosti i za pravdu. Žene su i dalje koncentrirane na nisko plaćenim radnim mjestima, a sindikati se bore protiv toga. Žene i dalje rade napornije kako bi izbalansirale porodični i profesionalni život, jer još uvijek nismo dostigli pravičnu podjelu odgovornosti kod kuće, te ovaj stakleni plafon i dalje postoji. Sindikati se bore da ovu nepravdu privedu kraju.

Održiva budućnost je moguća samo ako svi ljudi zajedno uživaju u jednakosti. Svi bismo trebali imati jednak tretman, a jednakost samo zavisi od nas.
Danas, na Međunarodni dan žena, potvrđujemo svoje obaveze prema pravima žena i nastavićemo hrabro i odlučno da se borimo za odbranu dostojanstva i vrijednosti svakog čovjeka i jednaka prava za muškarce i žene.