Mreža ekonomskih eksperata sindikata Jugoistočne Evrope:“Razvoj situacije sa ekonomijama, makroekonomskim indikatorima i izazovima u državama JIE”

Ovaj zvještaj je nastao kao rezultat rada Mreže ekonomskih eksperata sindikata Jugoistočne Evrope, u okviru projekta “Saradnja sindikata za EU integracije” implementiranog od strane ITUC/ PERC SEE kancelarije u Sarajevu, i uz finansijsku podršku LO i TCO švedskih sindikata.

Mreža ekonomskih eksperata sindikata JIE, koja djeluje pod okriljem Panevropskog regionalnog vijeća Međunarodne konfederacije sindikata (MKS-PERV), okuplja ekonomske eksperte iz nacionalnih sindikata koji aktivno djeluju u državama Zapadnog Balkana. Regionalna kancelarija PERV-a sa sjedištem u Sarajevu koordinira aktivnosti mreže.

Mreža se razvija na osnovama znanja i stručnosti članica, a time mreža stiče mogućnost da vodi konstruktivan socijalni dijalog, slijedi tokove snažnih regionalnih potencijala, čime daje priliku za pokretanje velikog broja raznolikih aktivnosti – od jačanja nacionalnih aktivista i profesionalaca rada do osnaživanja uslova za održiv ekonomski i socijalni rast. Plan rada Mreže ekonomskih eksperata JIE razvija odnose između sindikata, država i tržišta rada prema novim pravilima tržišne ekonomije i nastoji ostvariti djelotovrnost sindikalizma na osnovu zajedničkog shvatanja velikog broja izazova i prilika sa kojima se suočavaju nacionalne ekonomije.

Sam izvještaj nudi pregled održanih sastanaka mreže ekonomskih eksperata, kao i pregled ekonomskih trendova, javnih finansija, nezaposlenosti, naknada zaposlenim i nejednakosti u sticanju dobiti. Izvještaji nacionalnih eksperata nude detaljne informacije o razvoju ekonomske i socijalne situacije u državama Zapadnog Balkana, i sadrže konsktruktivne prijedloge i pružaju pronicljive preporuke politika.

“Razvoj situacije sa ekonomijama, makroekonomskim indikatorima i izazovima u državama JIE”