PERV Ženska škola, Budimpešta, 19-21. oktobar 2022.

Ove godine je PERV Ženska škola organizirana u Budimpešti uz finansijsku podršku Fondacije Friedrich Ebert – Centra za kompetencije – Budućnost rada iz Brisela i u saradnji sa mađarskim sindikatima. Oko pedeset učesnica iz regiona PERV je učestvovalo na ovom sastanku. Tema škole je bila „Borba protiv rodno zasnovanih razlika u platama i penzijama. Koja je uloga sindikata?“

Situacija sa ženama na evropskom tržištu rada je ispunjena poteškoćama, a naročito je to izraženo u trenutnoj postpandemijskoj i geopolitički napetoj situaciji. Žene mnogo više rada rade na određeno radno vrijeme u odnosu na muškarce (one predstavljaju više od 70% zaposlenih na određeno vrijeme), a zabilježeno je i povećanje na radnim mjestima sa niskim platama (maloprodaja, čišćenje i pomaganje). Žene su brojčano nadjačale muškarce po broju ugovora na određeno radno vrijeme ili rad preko agencija. Žene su i dalje plaćene 16% manje od muškaraca. Rodno zasnovane razlike u platama nisu se smanjile tokom prethodnih godina. Više od 70% radnika sa malim platama su žene, a 17% žena živi u siromaštvu u odnosu na 15% muškaraca. Starije žene su naročito izložene riziku od nemaštine. Prosječna penzija žene je za 40$ manja od penzije muškarca. Žene su zaustavljene ne samo nevidljivim gornjim granicama koje ih sprečavaju da rastu u lancu hijerarhije na radu, već i nevidljivim preprekama koje ih segregiraju u poslove sa manjim zaradama. U isto vrijeme, zaposlenici sa minimalnim platama su obično zaposleni u manje plaćenim sektorima (hoteli, restorani i ugostiteljstvo, maloprodaja, zdravlje i druge uslužne aktivnosti). Ovo je naročito slučaj sa žensko radnom snagom na minimalnoj plati, budući da je veća vjerovatnoća da će žene raditi u ovim najmanje plaćenim sektorima i zanimanjima. Naročito teška situacija je u neformalnoj ekonomiji i ekonomiji staranja o drugima.

Vodeći računa o poteškoćama sa kojima se suočavaju žene prilikom ulaska na tržište rada, PERV Ženska škola je nastojala pripremiti potrebne strategije i akcione planove za borbu protiv nejednakosti, rodno zasnovanih razlika u platama, razlika u penzijama, razgovaralo se o ishodima i daljem jačanju kampanje PERV Komiteta žena o platama i borbi protiv rodno zasnovanih razlika u platama. Glavni ciljevi PERV Ženske škole bili su: razgovarati o politikama za borbu protiv segregacije u zanimanjima i sektorima, ukidanu nevidljivih prepreka i vertikalne segregacije; podizanju svijesti o postojećim nejednakostima i stereotipima; upozoravanje na rodno zasnovane razlike u platama i posljedicama; jačanju partnerstva u borbi protiv rodno zasnovanih razlika u platama; upoznavanje sa revizijom u platama u okviru kolektivnog pregovaranja i klasifikacije rodno neutralnih radnih mjesta i nastavak kampanje za borbu protiv rodno zasnovanih razlika u platama u penzijama u okviru globalne Kampanje MKS-a „Kampanja za povećanje plata“.

Sabine Slegers, predsjednica PERV Komiteta žena, prezentirala je poteškoće postojanja rodno zasnovanih razlika u platama u Belgiji i svrnula se na MKS politički dokument koji je u pripremi za MKS Svjetski kongres koji će se održati u novembru; Aline Bruser, EKS savjetnik, govorila je o rodno zasnovanim razlikama u platama i jednakoj plati za rad jednake vrijednosti i prezentirala je najnovije informacije o Direktivi za transparentnost u platama; Dr Barbara Helfferich je prezentirala istraživanje o Novim granicama (New Frontiers) za kolektivno pregovaranje i konkretnim akcijama koje moraju pripremiti sindikati. Okrugli sto je uslijedio nakon prezentacija stručnjaka, tokom kojeg se razgovaralo o iskustvima i nacionalnim strategijama za borbu protiv rodno zasnovanih razlika u platama u nekim od zemalja PERV-a, a zatim i rad u grupama kada je trebalo pripremiti preporuke za budućnost rada PERV Komiteta žena o rodno zasnovanim razlikama u platama.