PERV konferencija žena IZJAVA O RODNIM ASPEKTIMA U POSTOJEĆOJ KRIZI

U ovom teškom periodu strogih mjera štednje, sa ozlojeđenošću pratimo pogoršanje standarda života žena na našem kontinentu. U mnogim evropskim zemljama ekonomska kriza se koristi da se dobra i moć koncrentrišu u ruke nekolicine, da se prekomjerno eksploatiše radna snaga, ograničava demokratija u praksi, ograničavaju socijalni i građanski pokreti, a povećava mržnja i razlike među različitim grupama ljudi.

Tražimo dostajanstven život u kojem će ljudi biti u fokusu, a ne živote koji će zbog politika strogih mjera štednje biti vođeni financijskim tržištima, koji tjeraju vlade država da spašavaju banke, umjesto da se vlade tih zemalja brinu o spašavanju naroda.

Sastanak panevropskih sindikalnih lidera žena, u Budimpešti 8.11.2012. godine, okupljenih na trećoj Konferenciji žena Panevropskog regionalnog savjeta, a predstavlja 89 sindikata iz 43 zemlje, pozva je sve lidere Evrope i svijeta da NE zaborave na problem žena prilikom formuliranja mjera štednje u borbi protiv svjetske finansijske i ekonomske krize.

PREISPITUJEMO pretpostavku da su posljedice globalne ekonomske krize rodno neutralne, budući da nam historija govori da su najranjivije grupe žene, migranti, djeca i stari. Jasno nam je vladine mjere u mnogim zemljama idu ka smanjenjima i rezanjima do neprihvatljivog nivoa. Ta smanjenja nisu rješenje krize, a na taj način samo guraju u dublje siromaštvo sve veći broj građana. Žene, koje su u isto vrijeme i davatelji i korisnici javnih usluga, najviše su pogođene.

UPOZORAVAMO evropske lidere na rizik od nedovoljne pažnje usmjerene na uticaj postojeće krize na rodne aspekte, gdje se veliki broj žena suočava sa nesigurnošću i strahom, povećanom nejednakosti i siromaštvom – naročito zbog sve većeg broja izgubljenih radnih mjesta i pristupa javnim uslugama.

POZIVAMO svjetske lidere, vlade, evropske institucije da:

• poduzmu hitne i neodložne akcije da spriječe da žene i njihove porodice tonu u još veće siromaštvo;

• ponove svoju posvećenost stvaranju zdrave ekonomije, pravednih i jednakih zajednica putem strategija za potpuno i produktivno zapošljavanje, uključujući učinkovitu i sveobuhvatnu reformu međunarodnih monetarnih i finansijskih sistema;

• izrade makroekonomske i industrijske politike koje promoviraju stvaranje produktivnih i dostojanstvenih radnih mjesta, te da provode politike i akcije koje promoviraju dostojanstveno zapošljavanje mladih žena i muškaraca;

• prekinu de facto diskriminaciju mladih žena i muškaraca na tržištu rada, da promoviraju stabilne i direktne odnose pri zapošljavanju, da promoviraju kolektivno pregovaranje radi unapređenja položaja i zaštite mladih na tržištu rada, da promoviraju sisteme i nivoe socijalne zaštite koji štiti mlade radnike, da se bori protiv socijalnog isključenja mladih, te da omogući mladim ženama i muškarcima da izgrade svoje karijere, porodice, te da planiraju život;

• osiguraju da prioriteti međunarodnih finansijskih institucija ugrade socijalne i okolišne aspekte; naročito uslove davanja kredite i naplate dugovanja koji primoravaju zemlje na dereguliranje tržišta, smanjenje javne potrošnje i privatiziranje javnih usluga, što se mora zaustaviti, upozoravajući da sve veći ekonomski i politički haos uzima svoj danak u realnoj ekonomiji dok broj nezaposlenih raste, a sve to “šalje” milione žena “kućama”;

• potvrde da svaka žena ima pravo na rad, dobre uslove rada, jednaku plaću, te prihod dovoljan za osnovne ekonomske, socijalne i potrebe porodice – pravo koje osigurava adekvatna plaća; uključujući pravo na porodiljsko na najvišem mogućem nivou;

• poštuju slobodu radnika da formiraju i pridruže se sindikatu i da kolektivo pregovaraju, bez prijetnji i straha, sa poštivanjem rodnih elemenata prilikom pregovaranja, te poštivanjem rodnog pariteta u predstavljanju;

• zaustave namjere povećanja starosne granice za penzionisanje muškaraca i žena bez odgovarajućih društvenih konsultacija i bez uvođenja odgovarajućih mjera da se obezbijedi posao i socijalna zaštita. Imajući u vidu situaciju na tržištu rada, svako povećanje starosne granice bez uvođenja odgovarajućih mjera, samo će odvesti u siromaštvo generacije starije od 50 godina;

• jačaju i šire mrežu socijalne sigurnosti obezbjeđenjem pristupa socijalnoj sigurnosti, penzijama, beneficijama za nezaposlene, zaštiti porodiljskog odsustva, te kvalitetnoj zdravstvenoj njezi za sve, te pristupa javnim službama i mjerama koje osiguravaju balans između poslovnog, porodičnog i privatnog života;

• stvaraju obavezujuće mehanizme za promoviranje i jačanje dostojanstvenog rada, uključujući sam rad i radne i okolišne standarde u trgovačkim ugovorima.

• investiraju u obrazovnje, obuku, vještine, inovacije, učenje uz rad, sa sposebnom pažnjom na nezaposlene mlade žene i muškarce, da stvaraju potrebne mehanizme za borbu protiv rodnih barijera koje mladima ne omogućavaju pristup obrazovanju i dostojanstvenim radnim mjestima;

• razmišljaju o sve većem nasilju u društvima koje je zahvatila kriza, te da pronađu potrebne metode za zajedničku borbu sa socijalnim partnerima u eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama.

Došlo je vrijeme za definiranje novih modela gdje će ljudi i planeta biti mnogo važniji od profita.