ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

PERV konferencija žena IZJAVA O RODNIM ASPEKTIMA U POSTOJEĆOJ KRIZI

20 November 2012: U ovom teškom periodu strogih mjera štednje, sa ozlojeđenošću pratimo pogoršanje standarda života žena na našem kontinentu. U mnogim evropskim zemljama ekonomska kriza se koristi da se dobra i moć koncrentrišu u ruke nekolicine, da se prekomjerno eksploatiše radna snaga, ograničava demokratija u praksi, ograničavaju socijalni i građanski pokreti, a povećava mržnja i razlike među različitim grupama ljudi.

Tražimo dostajanstven život u kojem će ljudi biti u fokusu, a ne živote koji će zbog politika strogih mjera štednje biti vođeni financijskim tržištima, koji tjeraju vlade država da spašavaju banke, umjesto da se vlade tih zemalja brinu o spašavanju naroda.

Sastanak panevropskih sindikalnih lidera žena, u Budimpešti 8.11.2012. godine, okupljenih na trećoj Konferenciji žena Panevropskog regionalnog savjeta, a predstavlja 89 sindikata iz 43 zemlje, pozva je sve lidere Evrope i svijeta da NE zaborave na problem žena prilikom formuliranja mjera štednje u borbi protiv svjetske finansijske i ekonomske krize.

PREISPITUJEMO pretpostavku da su posljedice globalne ekonomske krize rodno neutralne, budući da nam historija govori da su najranjivije grupe žene, migranti, djeca i stari. Jasno nam je vladine mjere u mnogim zemljama idu ka smanjenjima i rezanjima do neprihvatljivog nivoa. Ta smanjenja nisu rješenje krize, a na taj način samo guraju u dublje siromaštvo sve veći broj građana. Žene, koje su u isto vrijeme i davatelji i korisnici javnih usluga, najviše su pogođene.

UPOZORAVAMO evropske lidere na rizik od nedovoljne pažnje usmjerene na uticaj postojeće krize na rodne aspekte, gdje se veliki broj žena suočava sa nesigurnošću i strahom, povećanom nejednakosti i siromaštvom – naročito zbog sve većeg broja izgubljenih radnih mjesta i pristupa javnim uslugama.

POZIVAMO svjetske lidere, vlade, evropske institucije da:

• poduzmu hitne i neodložne akcije da spriječe da žene i njihove porodice tonu u još veće siromaštvo;

• ponove svoju posvećenost stvaranju zdrave ekonomije, pravednih i jednakih zajednica putem strategija za potpuno i produktivno zapošljavanje, uključujući učinkovitu i sveobuhvatnu reformu međunarodnih monetarnih i finansijskih sistema;

• izrade makroekonomske i industrijske politike koje promoviraju stvaranje produktivnih i dostojanstvenih radnih mjesta, te da provode politike i akcije koje promoviraju dostojanstveno zapošljavanje mladih žena i muškaraca;

• prekinu de facto diskriminaciju mladih žena i muškaraca na tržištu rada, da promoviraju stabilne i direktne odnose pri zapošljavanju, da promoviraju kolektivno pregovaranje radi unapređenja položaja i zaštite mladih na tržištu rada, da promoviraju sisteme i nivoe socijalne zaštite koji štiti mlade radnike, da se bori protiv socijalnog isključenja mladih, te da omogući mladim ženama i muškarcima da izgrade svoje karijere, porodice, te da planiraju život;

• osiguraju da prioriteti međunarodnih finansijskih institucija ugrade socijalne i okolišne aspekte; naročito uslove davanja kredite i naplate dugovanja koji primoravaju zemlje na dereguliranje tržišta, smanjenje javne potrošnje i privatiziranje javnih usluga, što se mora zaustaviti, upozoravajući da sve veći ekonomski i politički haos uzima svoj danak u realnoj ekonomiji dok broj nezaposlenih raste, a sve to “šalje” milione žena “kućama”;

• potvrde da svaka žena ima pravo na rad, dobre uslove rada, jednaku plaću, te prihod dovoljan za osnovne ekonomske, socijalne i potrebe porodice – pravo koje osigurava adekvatna plaća; uključujući pravo na porodiljsko na najvišem mogućem nivou;

• poštuju slobodu radnika da formiraju i pridruže se sindikatu i da kolektivo pregovaraju, bez prijetnji i straha, sa poštivanjem rodnih elemenata prilikom pregovaranja, te poštivanjem rodnog pariteta u predstavljanju;

• zaustave namjere povećanja starosne granice za penzionisanje muškaraca i žena bez odgovarajućih društvenih konsultacija i bez uvođenja odgovarajućih mjera da se obezbijedi posao i socijalna zaštita. Imajući u vidu situaciju na tržištu rada, svako povećanje starosne granice bez uvođenja odgovarajućih mjera, samo će odvesti u siromaštvo generacije starije od 50 godina;

• jačaju i šire mrežu socijalne sigurnosti obezbjeđenjem pristupa socijalnoj sigurnosti, penzijama, beneficijama za nezaposlene, zaštiti porodiljskog odsustva, te kvalitetnoj zdravstvenoj njezi za sve, te pristupa javnim službama i mjerama koje osiguravaju balans između poslovnog, porodičnog i privatnog života;

• stvaraju obavezujuće mehanizme za promoviranje i jačanje dostojanstvenog rada, uključujući sam rad i radne i okolišne standarde u trgovačkim ugovorima.

• investiraju u obrazovnje, obuku, vještine, inovacije, učenje uz rad, sa sposebnom pažnjom na nezaposlene mlade žene i muškarce, da stvaraju potrebne mehanizme za borbu protiv rodnih barijera koje mladima ne omogućavaju pristup obrazovanju i dostojanstvenim radnim mjestima;

• razmišljaju o sve većem nasilju u društvima koje je zahvatila kriza, te da pronađu potrebne metode za zajedničku borbu sa socijalnim partnerima u eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama.

Došlo je vrijeme za definiranje novih modela gdje će ljudi i planeta biti mnogo važniji od profita.

this article has been tagged

Women’s Committee , Decent Work , Economic reforms , Sustainable economic growth policies , Tackling inequalities , employment policies , Labour Relations & Social Dialogue
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email