PERV škola. Stanje i izazovi u vezi COVID-19

PERV škola se održala 25-26. februara putem video konferencije. Sindikalni lideri su razgovarali o stanju u regionu koje je i dalje na udaru stalnih ograničenja koje nameću vlade kako bi zaustavile širenje pandemije COVID-19. Programi imunizacije su krenuli koristeći različite pristupe, vakcine, brzinu.

Neke zemlje koje imaju proizvodnju vakcina ili su postigle različite dogovore sa dobavljačima, uspjele su napraviti veći napredak, kao što su npr. UK, Srbija ili Rusija, dok ostale zemlje još uvijek čekaju da počne ovaj proces. Vakcinalni nacionalizam, podređen geopolitičkim interesima, nedostatak spremnosti velikih farmaceutskih industrija da razmijene tehnologije proizvodnje ugrožavaju kolektivne napore, što rezultira daljim napetostima i podjelama – između zemalja, ali i unutar jedne iste zemlje. Dok neke zemlje lagano uklanjaju ograničenja, druge su primorane da nametnu nove. Brzo testiranje koje bi moglo biti dio rješenja još uvijek se ne koristi u velikoj mjeri. U isto vrijeme, raste zamor kod građana, među preduzećima, u društvu, što dovodi do nezadovoljstva koje rezultira činom neposluha, čak sukoba između demonstranata i snaga reda u nekoliko zemalja.
Tim Noonan, MKS direktor za kampanje, predstavio je globalnu sindikalnu procjenu utjecaja pandemije i kolektivnih napora da se riješi ovo pitanje, kao što su naročito imunizacija (https://www.socialeurope.eu/vaccine-nationalism-wont-defeat-the-pandemic) i brzo testiranje (https://www.ituc-csi.org/rapid-covid19-antigen-tests?lang=en).
Luca Visentini, generalni sekretar PERV-a i EKS-a, predstavio je politike EU, plan rada portugalskog predsjedavanja u svrhu daljeg napretka na nekoliko pravaca, koji bi mogli imati utjecaj i izvan država članica EU, uključujući minimalno akcioni plan za provedbu Evropskog stuba socijalnih prava, direktivu o plaćama i kolektivnom pregovaranju, reguliranje rada na platformama, okvir detaljne analize, direktivu o transparentnosti plata, zeleni dogovor i druge teme.
Liina Carr je predstavila EU višegodišnji finansijski okvir dugoročnog budžeta za period 2021-2027. u kombinaciji sa privremenim instrumentom za oporavak, NextGenerationEU i podrškom EU putem specifičnih instrumenata zemljama u Susjedstvu. Novi širi NDICI, novi instrument će obuhvatiti EU saradnju sa svim trećim zemljama, a to će obuhvatiti ne samo raniji Instrument evropkog susjedstva, već i druge instrumente iz okvira politika evropskog susjedstva.
Učesnici škole su takođe razgovarali o glavnim akcionim tačkama za ovu godinu, u skladu sa MKS pravcima borbe na prvoj liniji i stubovima u regionu: kampanje zaštite sigurnosti i zdravlja na radu, ljudskim i sindikalnim pravima, te pripremama za Međunarodnu konferenciju rada, kampanjama za povećanje minimalne plaće i pravednu tranziciju iz ugla klimatskog imperativa i ciljeva. Generalni sekretar MKS-a, Sharan Burrow, obratila se učesnicima škole, te predstavila MKS pravce borbe na prvoj liniji i stubove, uz ključne poruke međunarodnog sindikalnog pokreta vezane za postavljanje temelja za novi društveni dogovor: radna mjesta, prava, jedakost, socijalna zaštita i uključivanje svih.
Učesnici su tokom diskusija govorili o stanju u nekim zemljama, uključujući u Bjelorusiji i Gruziji; naveli su nekoliko pitanja, važnih za veći broj zemalja, o kojima se treba hitno razgovarati u PERV-u, uključujući između ostalog o ekonomiji honorarnog rada, radu na daljinu/od kuće, socijalnoj zaštiti, smanjenju demokratskog prostora, ekonomiji staranja o drugima i rodnoj jednakosti, dejstvima krize na najugroženije grupe, multinacionalnim kompanijama, izazovima sa kojima se suočavaju prekogranični radnici tokom primjene ograničenja prelaska granice i drugim temama. Neke od ovih tema su već uključene u programa rada PERV-a.

Škola je organizirana uz podršku MOR-ACTRAV.