Plan rada 2012

Izvrši odbor PERV-a svake godine usvaja godišnji plan rada o svojim programskim politikama, MKS politikama i prioritetima u skladu sa prijedlogom članica PERV-a: plan rada za 2012-2013. godinu je usvojen na 6. sastanku Izvršnog odbora PERV u martu 2012. godine. Sastoji se od općeg plana rada i dva specifična plana rada za subregionalne urede u Moskvi i Sarajevu.