Politike održivog ekonomskog rasta

Hrabre i inovativne ekonomske politike su potrebne za borbu sa izazovima i napredovanju ka modelima održivih ekonomija socijalnog tržišta. Političke elite nisu uspjele u voj borbi sa izazovima i dozvolile su evropskim ekonomijama da utonu u novu recesiju. U isto vrijeme, nemir i ljutnja zbog neodgovornih ekonomskih politika pokazali su impresivan potencijal za mobiliziranje.

Tri glavna izvora razvoja politika i interakcija su ključni za oblikovanje budućnosti u ovoj prioritetnoj oblasti: potreba da se kontrolira i upravlja globalnim finansijskim sistemima i procesom globalizacije; napori EU da se nađe adekvatno rješenje i umanji šteta krize; i kapacitet sindikata da razviju alternativne i adekvatne odgovore na krizu u Evropi.

Smjer i sadržaj sndikalnih politika, pored gorenavedenog, prvenstveno zacrtavaju i provode MKS/Globalni sidnikati/Savjetodavni odbor sindikata i EKS u svojim materijalima i dokumentima. Nacionalni sindikati moraju procijeniti i usmjeriti svoje strategije prema najboljim prilikama kako bi se mogli nositi sa svojim situacijama.

PERV se prvenstveno usmjerava na osiguranje blagovremene i adekvatne informaciju u vezi sa razvojem politika čiji je cilj prevazilaženje krize, razmjena iskustava i unapređenje vještina relevantnih stručnjaka ili učesnika u politikama, stručnu i organizacionu podršku u razvoju inicijativa za politike, kampanje ili akcije. S tim u vezi, PERV pruža podršku i učestvuje u okviru svojih nadležnosti u inicijativama MKS i EKS i drugih struktura – Vijeće globalnih sindikata, radna grupa o ekonomskim politikama pri Savjetodavnom odboru sindikata (pri OECD-u), događaji EKS, itd.