ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

SASTANAK MREŽE EKONOMSKIH STRUČNJAKA IZ SINDIKATA JIE: “ Mišljenja sindikata i strateške mogućnosti u borbi protiv korupcije”

17 January 2011: Trći sastanak ekonomskih stručnjaka iz sindikata JIE, održan je u KOTORU- Crna Gora, 9-10 decembra 2010, u okviru PERC aktivnosti i uz financijsku pomoć sindikata LO TCO Švedska, LO Norway Norveška i iz MKS Fonda solidarnosti.

Interesantno je napomenuti da se skup održao na međunarodni dan antikorupcije i da je to bio dodatan stimulirajući faktor za učesnike. Mr. Bruno Sergi, kao mentor Mreže ekonomskih stručnjaka, iznio je određene podatke i dao svoje stručne komentare na mišljenja i stavove sinikalnih eksperata. Rekao je da nema jedinstvenog recepta za borbu protiv korupcije; da u svim zemljama postoji ovaj problem ; ali da sindikati trebaju aktivnije učešće u borbi protiv korupcije, trebaju napraviti kratkoročni i dugoročni plan da se bore protiv nezaposlenosti, siromaštva i korupcije. Dugoročni plan je povezan sa EU integracijama. Sindikalni eksperti su sa velikim interesom iznosili određene podatke o problemu korupcije, ali i davali svoje stavove, mišljenja i prijedloge o mogućnostima sindikata da se uključe u borbu protiv korupcije, kao pošasti društava. Grigor Gradev, PERC Izvršni sekretar je govorio o tome kako bi sindikati trebali razviti vlastite stavove o korupciji i borbi protiv korupcije kroz vladavinu zakona. Rekao je da se TU Balkan Forum počeo baviti ovom temom prije puno godina, kroz Stability Pact, da je bilo nekih rezultata / posebno u Hrvatskoj/, ali da se nije puno učinilo. Sada je vrijeme da se ustanove pravila i politke kako bi se se sindikati uključili u kontrolu javnih financija i vodila korporativna socijalna odgovornost.

Problem korupcije u zemljama JIE- zajedničke karakteristike :

1. Problem korupcije, od kojeg najviše zavisi ekonomski razvoj zemalja, već je predmet mnogih istraživanja, kao npr. od strane Transparency International, Svjetske banke, UNDP, EU.
2. Rezultati istraživanja javnog mnjenja o korupciji su slični u većini zemalja.Nezaposlenost, siromaštvo, niske plate i korupcija ostaju najvažniji društveni problemi .
3. Institucije koje građani smatraju najviše korumpiranim su političke partije, sudstvo, zdravstvo, obrazovanje, vlade.
4. Kada je reč o antikorupcijskim zakonima, kod građana preovlađuje pesimizam – većina ne veruje da će ovi zakoni biti efikasani.
5. Vladavina zakona, poštovanje pravnih normi i stroge kaznene mjere bile bi, po mišljenju većine, najdelotvornije za prevenciju korupcije. Izgradnja jakih i pravičnih državnih institucija (Vlada, policija, sudstvo, Agencija za borbu protiv korupcije), koje daju konkretne rezultate povećala bi nivo poverenja građana Jačanje svijesti javnosti o ovom problemu, naročito putem medija, takođe bi bilo veoma važno za smanjivanje nivoa korupcije.
6. U zemljljama postoje državne Agencije za borbu protiv korupcije, ali mali broj ljudi veruje da je ovo tijelo u stanju da zaustavi korupciju u zemljama JIE.
7. Preovlađujuća negativna socio-politička klima, nizak standard i rasprostranjenost korupcije u svim nivoima društva odražavaju kompleksnost problema i teškoće u njegovom rješavanju.
8. U Akcionim planovima sindikata do sada nije bila tema „ borba protiv korupcije“

Eksperti su naveli da je za sindikate važno da imaju političku hrabrost i volju da se uključe u borbu protiv korupcije, antikorupciju u javnim nabavkama, te da poseban akcenat daju na jačanje vladavine prava i poštivanje zakona.

Dalji koraci i aktivnosti Mreže ekonomista:

1. Članovi Mreže će i dalje razvijati direktne kontakte i komunikaciju, razmjenjivati iskustva i ideje, a bilo bi potrebno kreirati internet forum, o kojem se već razgovaralo na prethodnom sastanku u Sarajevu;
2. Potrebno je nastaviti rad Mreže u vezi sa izradom sindikalnih nacionalih i regionalne strategije za borbu protiv korupcije; u 2011 bi trebalo organizovati 2 sastanka;
3. Pokušati realizovati ideju o formiranju regionalne Agencije za borbu protiv korupcije / vidjeti sa RCC/ i inicirati anti-krizne mjere protiv nezaposlenosti i siromaštva;
4. Eksperti će izraditi nacionalne izvještaje o korupciji – rok: maj 2011. tad bi trebalo organizovati naredni sastanak
5. Drugi nacionalni izvještaji na temu „Tržište rada, fleksibilnost i siromaštvo“bi trebali biti urađeni do novembra 2011 , nakon čega bi bio drugi sastanak u 2011.

Izvještaj sačinila:

Enisa Salimović, MKS-PERV Ured za JIE

PowerPoint - 327.5 kb
corruption in Serbia
PowerPoint - 102 kb
anti-corruption Macedonia
PowerPoint - 204 kb
B.Sergi SEE corruption
PowerPoint - 3 Mb
Nezavisnost presentation

this article has been tagged

Work Plan , Newsletter , South-East Europe , Capacity building , Informal economy, shadow economy , Decent Work , Economic reforms , Tackling inequalities , Organisational development , corruption , fiscal policies
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email