SASTANAK MREŽE EKONOMSKIH STRUČNJAKA IZ SINDIKATA JIE: “ Mišljenja sindikata i strateške mogućnosti u borbi protiv korupcije”

Trći sastanak ekonomskih stručnjaka iz sindikata JIE, održan je u KOTORU- Crna Gora, 9-10 decembra 2010, u okviru PERC aktivnosti i uz financijsku pomoć sindikata LO TCO Švedska, LO Norway Norveška i iz MKS Fonda solidarnosti.

Interesantno je napomenuti da se skup održao na međunarodni dan antikorupcije i da je to bio dodatan stimulirajući faktor za učesnike. Mr. Bruno Sergi, kao mentor Mreže ekonomskih stručnjaka, iznio je određene podatke i dao svoje stručne komentare na mišljenja i stavove sinikalnih eksperata. Rekao je da nema jedinstvenog recepta za borbu protiv korupcije; da u svim zemljama postoji ovaj problem ; ali da sindikati trebaju aktivnije učešće u borbi protiv korupcije, trebaju napraviti kratkoročni i dugoročni plan da se bore protiv nezaposlenosti, siromaštva i korupcije. Dugoročni plan je povezan sa EU integracijama. Sindikalni eksperti su sa velikim interesom iznosili određene podatke o problemu korupcije, ali i davali svoje stavove, mišljenja i prijedloge o mogućnostima sindikata da se uključe u borbu protiv korupcije, kao pošasti društava. Grigor Gradev, PERC Izvršni sekretar je govorio o tome kako bi sindikati trebali razviti vlastite stavove o korupciji i borbi protiv korupcije kroz vladavinu zakona. Rekao je da se TU Balkan Forum počeo baviti ovom temom prije puno godina, kroz Stability Pact, da je bilo nekih rezultata / posebno u Hrvatskoj/, ali da se nije puno učinilo. Sada je vrijeme da se ustanove pravila i politke kako bi se se sindikati uključili u kontrolu javnih financija i vodila korporativna socijalna odgovornost.

Problem korupcije u zemljama JIE- zajedničke karakteristike :

1. Problem korupcije, od kojeg najviše zavisi ekonomski razvoj zemalja, već je predmet mnogih istraživanja, kao npr. od strane Transparency International, Svjetske banke, UNDP, EU.
2. Rezultati istraživanja javnog mnjenja o korupciji su slični u većini zemalja.Nezaposlenost, siromaštvo, niske plate i korupcija ostaju najvažniji društveni problemi .
3. Institucije koje građani smatraju najviše korumpiranim su političke partije, sudstvo, zdravstvo, obrazovanje, vlade.
4. Kada je reč o antikorupcijskim zakonima, kod građana preovlađuje pesimizam – većina ne veruje da će ovi zakoni biti efikasani.
5. Vladavina zakona, poštovanje pravnih normi i stroge kaznene mjere bile bi, po mišljenju većine, najdelotvornije za prevenciju korupcije. Izgradnja jakih i pravičnih državnih institucija (Vlada, policija, sudstvo, Agencija za borbu protiv korupcije), koje daju konkretne rezultate povećala bi nivo poverenja građana Jačanje svijesti javnosti o ovom problemu, naročito putem medija, takođe bi bilo veoma važno za smanjivanje nivoa korupcije.
6. U zemljljama postoje državne Agencije za borbu protiv korupcije, ali mali broj ljudi veruje da je ovo tijelo u stanju da zaustavi korupciju u zemljama JIE.
7. Preovlađujuća negativna socio-politička klima, nizak standard i rasprostranjenost korupcije u svim nivoima društva odražavaju kompleksnost problema i teškoće u njegovom rješavanju.
8. U Akcionim planovima sindikata do sada nije bila tema „ borba protiv korupcije“

Eksperti su naveli da je za sindikate važno da imaju političku hrabrost i volju da se uključe u borbu protiv korupcije, antikorupciju u javnim nabavkama, te da poseban akcenat daju na jačanje vladavine prava i poštivanje zakona.

Dalji koraci i aktivnosti Mreže ekonomista:

1. Članovi Mreže će i dalje razvijati direktne kontakte i komunikaciju, razmjenjivati iskustva i ideje, a bilo bi potrebno kreirati internet forum, o kojem se već razgovaralo na prethodnom sastanku u Sarajevu;
2. Potrebno je nastaviti rad Mreže u vezi sa izradom sindikalnih nacionalih i regionalne strategije za borbu protiv korupcije; u 2011 bi trebalo organizovati 2 sastanka;
3. Pokušati realizovati ideju o formiranju regionalne Agencije za borbu protiv korupcije / vidjeti sa RCC/ i inicirati anti-krizne mjere protiv nezaposlenosti i siromaštva;
4. Eksperti će izraditi nacionalne izvještaje o korupciji – rok: maj 2011. tad bi trebalo organizovati naredni sastanak
5. Drugi nacionalni izvještaji na temu „Tržište rada, fleksibilnost i siromaštvo“bi trebali biti urađeni do novembra 2011 , nakon čega bi bio drugi sastanak u 2011.

Izvještaj sačinila:

Enisa Salimović, MKS-PERV Ured za JIE

corruption in Serbia
anti-corruption Macedonia
B.Sergi SEE corruption
Nezavisnost presentation