SINDIKATI JUGOISTOČNE EVROPE JAČAJU REGIONALNU SARADNJU: MREŽA EKONOMSKIH STRUČNJAKA

Mreža ekonomskih stručnjaka Sindikata Jugoistočne Evrope, osnovana 2009. godine od strane Pan-evropskog regionalnog vijeća (PERC) - Međunarodne Konfederacije sindikata (ITUC), i nova je stvarnost za sindikate iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije. Mentor mreže je Prof. Dr. Bruno S. Sergi, predavač Međunarodne ekonomije na Univerzitetu u Mesini/Italija i predavač na Univerzitetima širom svijeta, koji je kao ekonomski stručnjak imenovan od strane Evropskog sindikalnog Instituta (ETUI) da supervizira i rukovodi ekonomskim aktivnostima mreže.

Aktivnostima mreže koordinira Enisa Salimović, direktorica ITUC / PERC kancelarije za Jugoistočnu Evropu u Sarajevu, u okviru ITUC / PERC regionalnih aktivnosti, a uz povremenu finansijsku podršku Fondacije Friedrich Ebert – Regionalnog ureda u Beogradu, kao i uz solidarnu podršku drugih organizacija, kao što su: sindikati Lo-TCO Švedska i sindikati Lo Norveška.

Članovi mreže – ekonomski stručnjaci iz sindikata JIE održali su već tri sastanka (Beograd, Sarajevo i Kotor), a pred njima je još mnogo sastanka s ciljem unapređenja stručnih kapaciteta, razvoja ekonomskih ideja i ponude pragmatičnih prijedloga . Teme i anlize koje će se obrađivati su određene na osnovu prijedloga prioriteta Foruma- skupa lidera sindikata JIE , kao i na osnovu prijedloga datih od strane samih ekonomskih stručnjaka – članova mreže.

Nastojanja Mreže su da, između ostalog, ponudi bolje politike rasta ekonomije i antikorupcijske strategije, razradi određene analize, radne dokumente i konkretne projekte i inicijative da se podstakne održivi ekonomski rast u cijelom Regionu, tako da predlaže usvajanje regionalnog pristupa mjerama protiv krize. Mreža pruža osnovu za nacionalne sindikalne lidere da podstaknu otvoren i konstruktivan dijalog između svih relevantnih strana u svojim zemljama.

Po ugledu na uspješan rad navedene Mreže, u fazi osnivanja je još jedna ovakva mreža ekonomskih stručnjaka za novonastale zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza, čiji rad će koordinirati ITUC / PERC regionalni ured u Moskvi.