Sastanak Foruma sindikata JIE

Foruma sindikata JIE, uz financijsku podršku Fondacije Friedrich Ebert – Ured u Beogradu i švedskih sindikata LO TCO , održan je u Skopju - Makedonija, 24-25 oktobra 2011. godine. Od ukupno 30 učesnika, sastanku su prisustvovali članovi Foruma iz sindikata JIE, predstavnik UIL Italija iz PERV nacionalnih sestrinskih organizacija iz Evrope, direktor sa saradnicima FES Ureda iz Berograda, direktor i saradnica FES Ureda za Makedoniju, kao i osoblje PERV Sekretarijata. Na sastanak je takođe došao i gosp. Josef Niemiec – zamjenik Generalnog sekretara EKS-a.

Teme sastanka su bile sljedeće: (1) Mogući okvirni pristup za izradu novog PERV Programa za 2011- 2015 ; Očekivanja sindikata JIE od PERV-a, šta se može uraditi u okviru PERV Programa i aktivnsoti; (2) Reforme penzionih sistema u zemljama JIE – stavovi sindikata, akcije, postignuća i izazovi - Planiranje Regionalne tripartitne Konferencije; (3) Novi prijedlog projekta o poreskim sistemima, neformalnoj ekonomiji i korupciji ; (4) Modernizacija i reforme sindikata – prema uspješnom vođenju socijalnog dijaloga i uloga sindikata u procesima evropskih integracija; (5) Obilježavanje Svjetskog dana dostojanstvenog rada u zemljama JIE, programi i mjere vlada zemalja JIE, programi za zapošljavanje i za prevazilaženje financijske i ekonomske krize; (6) Učešće sindikata u demokratskim procesima i aktuelnim događanjima u svijetu – stavovi i ideje Foruma sindikata; (7) Zaključci, naredni sastanak, mjesto i termin održavanja.

Lista učesnika je u priložena uz ovaj izvještaj..

Sastankom je po prvi put predsjedavala gđa. Marija Hanževački, nakon što je izabrana na prethodnom sastanku Foruma- u Sarajevu, novembra 2011 godine. U ime tri saveza sindikata u Makedoniji, kao domaćina, učesnike sastanka je pozdravio predsjednik SSM, gdin. Živko Mitrevski.

Na insistiranje predstavnika makedonskih sindikata da se osim prevoda na BSC i engleski jezik, obezbijedi i prevod na makedonski jezik, angažovani su prevodioci i na jezik zemlje domaćina.

(1) Mogući okvirni pristup za izradu novog PERV Programa, 2011- 2015

Učesnicima Foruma, uz pozivnicu i Program, ranije je bio dostavljen dokument „Mogući okvirni pristup za izradu novog PERV Programa za 2011- 2015“ , na engleskom i BSC jeziku, tako da su već mogli da se izjasne o tom prijedlogu. U vezi sa potrebom da se odluči o prioritetima za budući Program PERV-a , učesnici su govorili o aktuelnim problemima radnika i građana u zemljama JIE, sve većoj krizi, povećanju nezaposlenosti, uvođenju mjera štednje- kao mjera vlada njihovih zemalja, izrazito teške i depresivne situacije. Istaknuta je potreba da se radi na očuvanju sindikata, koji gube članove, a sindikalni pluralizam i pitanje reprezentativnosti takođe doprinose slabljenju sindikata i sindikalnog pokreta. Istaknuto je da MKS- PERV , zajedno sa MOR radi na poboljšanju standarda za reprezentativnost. Zatim pitanje zapošljavanja: teško je govoriti o novom zapošljavanju u postojećoj situaciji, i ne bi se trebalo pristajati na zapošljavanje po svaku cijenu, tj. ne smije se pristati na zapošljavanje u kojem se neće poštovati osnovna radnička prava. Krizu nisu prizveli radnici i oni ne bi trebali sami snositi teret krize, kao što se sada dešava. Vođenje socijalnog dijaloga je potreba, ali se treba vidjeti koje još industrijske akcije sindikati mogu preduzeti, kako bi se zaštitila osnovana radnička prava. Istaknuto je da su tri sindikata Makedonije / SSM, UNASM i KSS) potpisali Memorandum o saradnji i da su razvili dobru saradnju, te da su tako aktivno učestvovali u ESV i u predlaganju Zakona o minimalnoj plati, Zakona o vijeću zaposlenika, kao i u harmonizaciji drugih zakona sa evropskim standardima. Makedonski sindikati traže pomoć od EKS-a da im se omogući sastanak sa sindikatima iz Grčke, kako bi Grčka prestala da koči integracije Makedonije u EU. U vezi sa stanjem u Crnoj Gori, koja ima svoje specifičnosti – dešava je antisindikalna borba. Sindikati se teško nose sa globalnom politikom, problemima u bankarskom sektoru, problemima radnika u multinacionalnim kompanijama. Štrajkovi nisu rješenje, i oni donose više štete, nego koristi. Šansa se vidi u održivom razvoju i stvaranju uslova za „zelenu ekonomiju“.

Razgovaralo se o dešavanjima i protestima , koji su počeli na „Wall streetu“, i koji su se proširili na mnoge zemlje. U Hrvatskoj su sindikati učestvovali u protestima, a shvatili su i da jača građanska svijest i razvija direktna demokratija. To je za sindikate važno i zato treba razviti sinergiju između sindikata i građana. Jedno vrijeme su se sindikati udaljili od građana, bavili su se samo svojim članovima, ali sada je potrebno djelovati globalno. Građanska inicijativa jeste izraz direktne demokratije, ali su sindikati interesne organizacije njihovih članova i aktivno kreiraju vlastite politike i akcije. Sindikati se razlikuju se od NVO i građanske inicijative, a procijeniće kada i ko će im biti saveznik.

Otvorilo se i pitanje novoformirane strukture sindikata iz bivše Jugoslavije, pod nazivom Vijeće za saradnju „ SOLIDARNOST“, u okviru koje se u posljednje vrijeme diskutuje o sličnim ili istim pitanjima od interesa za sindikate – koji su pristupili ovoj novoj strukturi. Pitanje dupliranja i preklapanja aktivnosti te strukture sa Forumom sindikata JIE, postavili su neki članovi Foruma. Neki od učesnika Foruma su rekli da Forum nije raspravljao o određenim pitanjima, da im sastanci Foruma jedanput godišnje nisu dovoljni da bi razgovarali o svim pitanjima od njihovog interesa, te da su, zajedno sa Savezom sindikata Slovenije, uz nesebicnu podršku FES kancelarije Beograd, pristupili novoj strukturi „ Solidarnost“. Vršilac dužnosti Generalnog sekretara SSCG je rekao da nije zadovoljan PERV-om, da im se nije pomoglo da postanu članica EKS-a, a nije ni ispunjeno obećanje da će biti pozvani na Kongres EKS-a u Grčku. Oba sindikata iz Alanije, kao i BSPK Kosovo su naglasili potrebu rada PERV-a i to da oni vide jedino tu strukturu kao mjesto za sindikalnu saradnju u regiji. NHS Hrvatska – nije pristupila novoj strukturi, smatraju da nema potrebe duplirati aktivnosti i rasipati kapacitete na dvije strane. S tim u vezi, Grigor Gradev – PERV izvršni sekretar je istakao da su sindikati slobodni mogu sarađivati s kim hoće, ali da nije dobro da se preklapaju aktivnosti te dvije strukture, te da MKS- PERV nikada nije bio niti pozvan na bilo koji sastanak, niti informisan o kreiranju strukture „ Solidarnost“. Ipak, MKS/PERV neće organizirati paralelne i nepotrebne aktivnosti. Onog trenutak kada Forum ne bude koristan, MKS/PERV će se organizirati u okviru drugih aktivnosti, ali sve dok je poznata orijentacija u drugim strukturama, oni trebaju predložiti relevantne oblasti i teme, koje ne predstavljaju paralelne aktivnosti. Nije bilo novih ideja, ali s tim u vezi, učesnici su naglasili da bez obzira na ovu strukturu Solidarnost, njima i dalje treba PERV i Forum, a uloga PERV-a nije ni dovedena u pitanje.

Ipak, MKS- PERV se necće angažovati u organizovanju paralelnih i nepotrebnih aktivnosti. Onda kad Forum stvarno ne bude koristan, ITUC-PERC će biti spreman da se preorjentiše na drugu vrstu aktivnosti Učesnici su u vezi sa ovim istakli da im, i pored strukture Solidarnost, treba PERV i Forum sindikata JIE, te da to nije uptno.

Forum je, nakon ovih rasprava, usvojio Okvirni Prijedlog programa rada PERV-a za period 2011 – 2015.

Zamjenik gen. Sekretara EKS, gosp. Josef Niemiec je naglasio da su MKS i EKS zajedo odlučili da formiraju strukturu PERV, koja će pomoći jačanju kapaciteta sindikata za evropske integracije. EKS je aplicirao s projektom EU za financiranje aktivnosti o određenim pitanjima za sindikate, i čeka se odgovor. Forum se može unaprijediti i prilagoditi novonastaloj situaciji, te da je zato važno da se planiraju i organizuju odgovarajuće aktivnosti. Na sastanku Foruma u Skoplju, EKS je takođe bio jako kritiziran da nije bio od koristi sindikatima. J. Niemiec je pojasnio da MKS i EKS nemaju odgovore na sva pitanja, ali je važno da sindikati kažu šta žele i koji je njihov zajednički prijedlog za akciju o određenim pitanjima. Odgovor je pokazao da sindikati znaju šta žele, ali da to nije ono što se im se nudi.

(2) Reforme penzionih sistema u zemljama JIE – stavovi sindikata, akcije, postignuća i izazovi - Planiranje Regionalne tripartitne Konferencije:

Enisa Salimović- koordinatorica MKS- PERC Ureda u Sarajevu je ukratko prezentirala dosadašnje aktivnosti pravnih i ekonomskih stručnjaka iz sindikata JIE, koji su na osnovu pisama namjere, određeni od strane svojih organizacija da učestvuju u Projektu „ Uloga sindikata u reformama penzionih sistema“. Projekt se financira od strane sindikata LO Norway i do sada je dao značajan doprinos sindikalnim stavovima i akcijama sindikata o reformama penzionih sistema. To se vidjelo i na okruglim stolovima na nacionalnom nivou, a i potvrdilo na prethodnom sastanku Foruma, u Sarajevu. U ovom momentu se ponovno finaliziraju nacionalni dokumenti sa najnovijim podacima, prevode se na engleski jezik, a uskoro će se pripremiti i knjižica sa tim dokumentima. Kao završna aktivnost ovog Projekta, planira se Konferencija.

Grigor Gradev je govorio o planiranju tripartitne Konferencije u saradnji sa MOR Regionalnim Uredom u Budimpešti. Prihvaćen je prijedlog da se Konferencija održi 13- 14 decembra u Zagrebu – Hrvatska, a učesnici Foruma su te datime rezervisali u svojim agendama.

(3) Novi prijedlog projekta o poreskim sistemima, neformalnoj ekonomiji i korupciji

G. Gradev je upoznao Forum da su se iz rada i izvještaja Mreže ekonomskih stručnjaka i stručnjaka u Projektu o reformi penzionih sistema u zemljama JIE, prepoznata neka vrlo značajna pitanja koja su kočničari bilo kakvog uspjeha u zemljama JIE, uzrok socijalne nepravde i nejednakosti, kočničari dobrih reformi i ordživog razvoja . To su (1) poreski sistemi; (2) neformalna ekonomija i (3) korupcija. PERV Sekretarijat je pripremio prijedlog novog projekta, kjoji će biti dostavljen organizacijama, kako bi sindikati, koji žele da se angažuju i razviju nacionalne i regionalne strategije o navedenim pitanjima, mogli da potvrde svoju namjeru da učestvuju u projektu, i kako bi dali svoje ideje i sugestije.

(4) Modernizacija i reforme sindikata – prema uspješnom vođenju socijalnog dijaloga i uloga sindikata u procesima evropskih integracija

Kao vrlo bitna, ova tema je predložćena od strane sindikata KSSH Albanija i SSM Makedonija. Za naredni sastanak Foruma će se pozvati i MKS i EKS, kako bi sindikatima JIE govorili o dobrim praksama i iskustvima o ovoj temi.

(5) Obilježavanje Svjetskog dana dostojanstvenog rada u zemljama JIE, programi i mjere vlada zemalja JIE, programi za zapošljavanje i za prevazilaženje financijske i ekonomske krize

Prijedlog ove teme za Forum je stigao iz sindikata SSSH Hrvatska. Svjetski dan dostojansvenog rada, 7. oktobra 2011 godine obilježen je i u zemljama JIE, uz određenu financijsku pomoć MKS-a. U Hrvatskoj su SSSH i NHS organizovali zajedničku aktivnost kojom su naglasili problem rada na određeno vrijeme, kao modela nesigurnog rada, koji je sve više prisutan u Hrvatskoj. SSCG Crna Gora je ove godine organizovao okrugli sto sa predstavnicima vlasti , a simulirali su bokrerski ring i koristili plakat MKS-a. Sindikati u Srbiji su održali više različotih aktivnosti: diskusije, okrugli sto, izjave za štampu i distribuciju letaka sa osnovnim informacijama o značaju 7. oktobra. BSPK Kosovo je koristio plakat MKS-a i organizovali aktivnost na kojoj su se bavili zakonima iz radno-pravne oblasti , naglašavajući poštivanje osnovnih radničkih prava. U BiH su takođe obilježili Svetski dan dostojanstvenog rada, u banjaluci okruglim stolom sa predstavnicima sindikata i druga dva socijalna partnera, na kojem se istakla potreba poštivanja radničkih prava, poštovanje zakona i poboljšanja uloge inspekcije rada. Tri sindikata Makedonije su sva tri sindikata organizovala zajednički seminar i radionicu, a izrađen je i letak sa sadržajem osnovnih radničkih prava, s posebnim naglaskom na prava žena. UIL Italija je obilježio 7. oktobar tako da se tražila izmjena zakona za radnike imigrante. Predloženo je da se u narednim godinama osmisli sadržajnija, atraktivnija i drugačija aktivnost o dostojanstvenom radu.

(6) Učešće sindikata u demokratskim procesima i aktuelnim događanjima u svijetu – stavovi i ideje Foruma sindikata

O ovoj temi se govorilo u okviru tačke 1. ovog sastanka Foruma.

(7) Zaključci, naredni sastanak, mjesto i termin održavanja.

Zaključci Foruma:

1. Podržava se Okvirni Prijedlog programa rada PERV-a za period 2011 – 2015 / prilog ovom izvještaju

2. Usvaja se prijedlog za organizovanje tripartitne Konferencije, u saradnji sa MOR, kao završne aktivnosti Projekta „ Uloga sindikata u reformi penzionih sistema u zemljama JIE“. Mjesto održavanja Konferencije: Zagreb, datumi: 13- 14 decembar 2011. godine.

3. Prihvata se trogodišnji Prijedlog projekta, koji je pripremio PERV Sekretarijat o poreskim sistemima, neformalnoj ekonomiji i korupciji. U projekat će biti uključene zemlje JIE sa svojim pravnim i ekonomskim stručnjacima, a biće koncipiran po metodologiji rada prethoodnog projekta o reformi penzionih sistema. Učesnicima Foruma će biti poslat nacrt okvirnog koncepta Prijedloga projekta, na osnovu kojeg mogu potvrditi svoje učešće i dati svoje ideje i sugestije.

4. Za naredni sastanak Foruma će se pripremiti tema o modernizaciji i reformi sindikata, a zatražiće se stručna pomoć od MKS i EKS o dobrim praksama.

5. U 2012- oj godine će se održati dva sastanka Foruma, jedan u prvoj sedmici aprila 2012 – sa prijedlogom da sindikati u Albaniji budu domaćini ovog sastanka, a drugi sastanak da se održi u drugoj polovini oktobra 2012 u Rumuniji ili Bugarskoj, kako bi se i kolege iz Rumunije i Bugarske uključile u rad Foruma.

Izvještaj sačinila:

Enisa Salimović, koordinator Foruma sindikata JIE