Sastanak Generalnog vijeća MKS-a, održan 13. januara

Generalno vijeće MKS-a održalo je 13. januara sastanak, virtuelno, kako bi razmotrilo:

• Rukovodstvo MKS-a za period do narednog sastanka Vijeća, planiranog za 11. mart, kada će razmatrati status Luke Visentinija (Luca Visentini), koji je trenutno pod suspenzijom;
• Nezavisna vanjska revizija svih finansijskih pitanja vezanih za okolnosti navoda i MKS finansijskih pravila i procedura; i
• Uspostava Posebne komisije koja će istražiti okolnosti navoda protiv Luke Visentinija (Luca Visentini), uključujući rezultate vanjske revizije, te drugih pitanja uključujući MKS finansijskih pravila i procedura, proces izbora i vezanih pitanja.

Vijeće je odlučilo da će zamjenik generalnog sekretara Oven Tudor (Owen Tudor) nastaviti da obavlja zadatke generalnog sekretara do 11. marta, u bliskoj saradnji sa MKS predsjednikom, zamjenicima predsjednika i druga dva zamjenika generalnog sekretara.

Opis zadataka za nezavisnu vanjsku reviziju i za Posebnu komisiju su dogovoreni na sastanku Vijeća. Kriteriji sa sastav Posebne komisije su također dogovoreni. Komisija, koja bi trebala imati 7-10 članova, će uključiti ranije lidere međunarodnih sindikata iz svih regiona koji posjeduju značajno međunarodno iskustvo, kao i nezavisne pravne stručnjake koji posjeduju znanje o sindikalnom pokretu.
Ishodi rada nezavisne vanjske revizije će biti predstavljeni Generalnom vijeću MKS-a, a također će se dostaviti izabranim internim revizorima MKS-a, koji su nezavisni od sekretarijata, od kojih se očekuje da ponude svoje komentare, kao i Posebnoj komisiji. Posebna komisija će pripremiti početni izvještaj za martovski sastanak Generalnog vijeća. Također se očekuje da će nastaviti sa radom i nakon tog perioda u vezi MKS pravila i procedura, kao i na rasvjetljavanju pitanja da li je bilo vanjskih utjecaja na rad MKS-a u vezi Katara. Preporuke, koje se ne moraju razmatrati u okviru Generalnog vijeća u martu, biće razmatrane na narednom sastanku Generalnog vijeća. Rad Posebne komisije će imati podršku MKS predsjednika i zamjenika predsjednika, koji nisu uposlenici MKS-a. sastav Posebne komisije će biti objavljen kada bude finaliziran.

Dogovorena je primjena zaštite zviždača za osoblje, te opis zadataka za Posebnu komisiju, sa posebnom pažnjom usmjerenom na izbornu kampanju do početka 5. MKS Svjetskog kongresa u Melburnu, uključujući i prethodne izbore.

Generalno vijeće je još jednom ponovilo MKS osudu svakog oblika korupcije, spremnost da se osiguraju najviši standardi odgovornosti i odlučnost da nastavi rad za radne ljude širom svijeta.