Sastanak PERV Mreže sindikata iz regiona JIE i NIS za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu

Stručnjaci za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu iz regiona JIE i NIS održali su sastanak 24-25. novembra u Igalu (Crna Gora) kako bi razgovarali o stanju u sferi zaštite sigurnosti i zdravlja na radu u svojim zemljama i kako bi formulirali strategiju za dalje jačanje standarda zaštite sigurnosti i zdravlja na radu, kao temeljnom pravu.

Cvetan Kovač, stručnjak iz NHS-a iz Hrvatske predstavio je MOR okvir za temeljna prava, uključujući Konvenciju 155 o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu i Konvenciji 187 o unapređenju zdravlja i sigurnosti. Pokrenuo je diskusiju među učesnicima o tome kako se može koristiti ovaj instrument za unapređenje politika o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu i politika izgradnje kulture prevencije kako na nacionalnom nivou tako i na nivou preduzeća.

Olga Nicolae, MKS-PERV savjetnik za politike predstavila je evropsku kampanju „Nulta stopa smrtnosti na radu“, te je pozvala učesnike da ponude nove akcije potrebne za podizanje svijesti u vezi ovog pitanja.

Karoly Gyorgy, EKS stručnjak za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu, objasnio je promjene u svijetu rada u vezi digitalizacije, ekonomije rada na platformama i rada na daljinu koje je pokrenula COVID pandemija, te njihove implikacije na politike zaštite sigurnosti i zdravlja na radu u preduzećima i izazove sa kojima se suočavaju predstavnici za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu u preduzećima. Također je naglasio prioritete za sindikate koji moraju raditi na daljem unapređenju, jer su sindikati dio EU okvira o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu, a sindikati iz oba ova podregiona su zainteresirani za plan rada EU u oblasti radnih pitanja.

Tokom rada po grupama, učesnici su naveli ključne probleme i neka moguća rješenja za njihovo prevazilaženje, te su ponudili i neke nove ideje za rad mreže. Između ostaloga, naveli su jačanje i institucionaliziranje socijalnog dijaloga, organiziranje sindikata u novim sektorima sa manjim garancijama zaštite sigurnosti i zdravlja na radu, jačanje inspekcija rada kao i obuka inspektora, jasno artikuliranje normi i propisa o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu, kao i strog nadzor nad poštivanjem propisa, potreba vođenja kampanja podizanja svijesti o važnosti prevencije, nulta stopa smrtnosti, itd.

Sastanak je podržan iz sredstava projekta Union-to-Union.