Sastanak PERV Mreže za komunikacije iz JIE i NIS

MKS PERV je 12. oktobra održao sastanak Mreže stručnjaka za komunikacije iz regiona JIE i NIS. Sastanak je održan u okviru projekta „Izgradnja sindikalnih kapaciteta u JIE i NIS“ koji se finansira iz sredstava švedskih sindikata Union to Union.

Svrha sastanka je bila da se članice dobiju informacije o inicijativama i pitanjima koja zagovaraju MKS i EKS, te da članice razgovaraju o promjenama i inovacijama u kampanjama i komunikaciji između organizacija u regionu, da razgovaraju o rješavanju problema, projektima i ostvarenjima.

Tim Noonan, MKS Direktor za kampanje i komunikaciju, predstavio je članicama iz dva subregiona plan rada MKS komunikacija za predstojeći 5. MKS Svjetski kongres. Glavni prioritet je Novi društveni ugovor sa jasnim i preciznim zahtjevima radnika – otvaranja radnih mjesta pogodnih za klimu sa Pravednom tranzicijom, univerzalna socijalna zaštita, provedba radničkih prava za sve, te ostvarenja u oblasti jednakosti i inkluzije.

Julian Scola, EKS Rukovodilac za medije i komunikacije, govorio je o planovima EKS-a za narednu godinu, što uključuje preoblikovanje i povećanje prisustva na društvenim mrežama, naročito na mreži Twitter. Planovi uključuju pripremu baze podataka i naglašavanje sindikalnih ostvarenja, te istorije sindikalnog pokreta u Evropi. Sredstva koja sindikati mogu koristiti putem interneta za peticije i njihovu promociju u ovom procesu. Članovi mreže za komunikacije su ohrabreni i pozvani da se priključe ovim inicijativma, kadgod i gdjegod je to moguće.

Tokom okruglog stola, učesnici su imali priliku da razgovaraju o svojim iskustvima sa prevazilaženjem poteškoća u situaciji ograničenja uzrokovanih pandemijom. Na taj način je ojačan rad putem društvenih mreža, platformi za akcije putem interneta, te mobiliziranje. Također je postignuti razumijevanje da je daleko teže promovirati i unapređivati plan sindikalnog djelovanja bez industrijskih akcija i tradicionalnih metoda sindikalne borbe. Učesnici su primijetili pojavu „zamora“ kod publike zbog primjene digitalnog i otežanog načina rada. Naglašena je solidarnost, što je glavno sredstvo sindikata da utječu na rješavanje problema.