Sastanak pravnih eksperata sindikata Zapadnog Balkana “Pravna analiza procedura i sadržaja novog radnog zakonodavstva u državama Zapadnog Balkana”

U okviru ITUC/ PERC – LO TCO Projekta podrške sindikatima Jugoistočne Evrope, u Sarajevu je 23- 24 novembra 2014 održan sastanak sindikalnih pravnih eksperata iz Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, na temu “Pravna analiza procedura i sadržaja novog radnog zakonodavstva u državama Zapadnog Balkana”. Cilj sastanka bio je razmjena mišljenja i stavova o mogućim sindikalnim strateškim prilikama, budućnosti procesa, te mogućim aktivnostima za suočavanje sa trenutnim pristupom i omogućavanje istinskog socijalnog dijaloga.

U toku dvodnevnog sastanka, pravni eksperti su u svojim nacionalnim prezentacijama dali pregled situacije u vezi sa zakonima o radu u svojim zemljama, na osnovu kojih se moglo zaključiti da se posljednjih godina donose izmjene i dopune zakona o radu, ili se donose potpuno novi zakoni o radu bez istinskog socijalnog dijaloga, po hitnim procedurama , sa značajnim smanjenjem radničkih prava, ali i napadom na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora. Učesnici su navodili primjere, uglavnom, negativnih iskustava u procedurama i sadržajima novih zakonskih rješenja, koja otežavaju sindikalno organizovanje i osnovnu funkciju sindikata, uvode fleksibiliziranje radnih odnosa na štetu radnika, daju prioritet radu na određeno vrijeme, povećavaju prekovremeni rad, umanjuju instrumente i rokove za zaštitu prava radnika, nastoje eliminisati opšte kolektivne ugovore i, generalno, osporiti ili otežati kolektivno pregovaranje .

Sindikati će unaprijediti saradnju i izgrađivati sindikalne strategije, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou, kako bi uspješnije nastavili svoju borbu za zaštitu i unapređenje pozicije sindikata u socijalnom dijalogu sa druga dva socijalna partnera, nastaviti edukaciju sindikalnlih eksperata, povjerenika i članova sindikata o osnovnim međunarodnim standardima radnog prava, baziranim na konvencjama MOR-a, i zalagati se za očuvanje stečenih radničkih prava u procesima usklađivanja nacionalnog radnog zakonodavstva sa standardima i direktivama Evropske Unije.

MKS / PERV Ured za Jugoistočnu Evropu - Sarajevo