ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak pravnih eksperata sindikata Zapadnog Balkana “Pravna analiza procedura i sadržaja novog radnog zakonodavstva u državama Zapadnog Balkana”

26 November 2015: U okviru ITUC/ PERC – LO TCO Projekta podrške sindikatima Jugoistočne Evrope, u Sarajevu je 23- 24 novembra 2014 održan sastanak sindikalnih pravnih eksperata iz Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, na temu “Pravna analiza procedura i sadržaja novog radnog zakonodavstva u državama Zapadnog Balkana”. Cilj sastanka bio je razmjena mišljenja i stavova o mogućim sindikalnim strateškim prilikama, budućnosti procesa, te mogućim aktivnostima za suočavanje sa trenutnim pristupom i omogućavanje istinskog socijalnog dijaloga.

U toku dvodnevnog sastanka, pravni eksperti su u svojim nacionalnim prezentacijama dali pregled situacije u vezi sa zakonima o radu u svojim zemljama, na osnovu kojih se moglo zaključiti da se posljednjih godina donose izmjene i dopune zakona o radu, ili se donose potpuno novi zakoni o radu bez istinskog socijalnog dijaloga, po hitnim procedurama , sa značajnim smanjenjem radničkih prava, ali i napadom na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora. Učesnici su navodili primjere, uglavnom, negativnih iskustava u procedurama i sadržajima novih zakonskih rješenja, koja otežavaju sindikalno organizovanje i osnovnu funkciju sindikata, uvode fleksibiliziranje radnih odnosa na štetu radnika, daju prioritet radu na određeno vrijeme, povećavaju prekovremeni rad, umanjuju instrumente i rokove za zaštitu prava radnika, nastoje eliminisati opšte kolektivne ugovore i, generalno, osporiti ili otežati kolektivno pregovaranje .

Sindikati će unaprijediti saradnju i izgrađivati sindikalne strategije, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou, kako bi uspješnije nastavili svoju borbu za zaštitu i unapređenje pozicije sindikata u socijalnom dijalogu sa druga dva socijalna partnera, nastaviti edukaciju sindikalnlih eksperata, povjerenika i članova sindikata o osnovnim međunarodnim standardima radnog prava, baziranim na konvencjama MOR-a, i zalagati se za očuvanje stečenih radničkih prava u procesima usklađivanja nacionalnog radnog zakonodavstva sa standardima i direktivama Evropske Unije.

MKS / PERV Ured za Jugoistočnu Evropu - Sarajevo

this article has been tagged

South-East Europe , International Labour Standards , Networking , HTUR , Tackling inequalities , Democracy and Social Dialog , Labour Relations & Social Dialogue
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email