Seminar za članice i članove Aktiva žena i Aktiva mladih Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Seminar za članice i članove Aktiva žena i Aktiva mladih Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS na temu “Analiza Zakona o radu RS, značaj prevencije i zaštite na radu za mlade radnike i žene, mirno rješavanje radnih sporova u RS”. Seminar je održan u Višegradu, 13-15 marta 2015 godine.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS je uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata (MKS)- kancelarije u Sarajevu i Švedskih sindikiata LO i TCO, realizirajući programske i projektne aktivnosti, organizovao seminar za članice i članove Aktiva žena i Aktiva mladih Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS na temu “Analiza Zakona o radu RS, značaj prevencije i zaštite na radu za mlade radnike i žene, mirno rješavanje radnih sporova u RS”. Seminar je održan 13-15 marta 2015 godine u Višegradu, u Rebublici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini.

Seminaru je prisustvovalo 23 predstavnika mladih i žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS iz svih krajeva Republike Srpske, kao i svih djelatnosti koje čine ovaj Sindikat. Predavači su bili predsjednik Granskog sindikata Vlado Pavlović, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova RS i diplomirani pravnik Saveza sindikara Republike Srpske, Goran Stanković.

Sindikati su organizovali intenzivne aktivnosti o zaštiti stečenih radničkih prava sa jedne strane, te nastojanja poslodavaca i Vlade RS da se donese novi Zakon o radu koji bi u mnogo čemu smanjio radnička i sindikalna prava. U tom pravcu, učesnici seminara su upoznati sa osnovnim pojmovima iz Zakona o radu , njegovoj analizi primjene, te o osnovnim zahtjevima poslodavaca koji žele da kroz donošenje novog Zakona o radu smanje dostignuti nivo radničkih i sindikalnih prava.

Tema „Značaj prevencije i zaštite na radu za mlade radnike i žene“ izabrana je iz razloga što je u Republici Srpskoj usvojen novi zakon o zaštiti na radu i brojni podzakonski akti koji je uveo brojne novine u ovoj oblasti. Obaveza svakog poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu je da donese akt o procjeni rizika koji treba da doprinese smanjenu opasnost i štetnost na radnom mjestu, odnosno da prioritet bude na prevenciji posebno za mlade i žene.

Šumarstvo i prerada drveta su djelatnosti gdje se, nažalost, dešavaju povrede na radu, čak i sa smrtnim ishodom, te je i to bio jedan od razloga da organizujemo seminar na ovu temu.

Također, pitanje mirnog rješavanja radnih sporova u RS je aktuelno, te su učesnici seminara morali da steknu osnovna znanja iz ove oblasti, te način na koji preko nadležne Agencije mogu da riješe nastali spor iz radno- pravne oblasti.

Nakon završetka seminara, učesnici su stekli osnovna znanja o:

-  Zakonu o radu RS
-  Zahtjevima poslodavaca za izmjenu postojećih zakonskih propisa
-  Aktivnostima sindikata na zaštiti stečenih radničkih prava
-  Ulozi mladih i žena u aktivnostima Sindikata na zaštiti stečenih radničkih prava
-  Novom Zakonu o zaštiti na radu
-  Podzakonskim aktima koji prate Zakon
-  Obavezama poslodavca u sisitemu zaštite na radu
-  Obavezama svakog poslodavca da donese akt o procjeni rizika
-  Izračunavanje rizika (uticaj vjerovatnoće i uticaja)
-  Pravima i obavezama radnika u sistemu na radu
-  Uloge sindikata u provođenju zaštite na radu
-  Značaju prevencije, posebno za mlade radnike i žene

Učesnici seminara su stekli osnovna znanja iz ove oblasti, te u znatno većoj mjeri mogu uticati na to kako da se zaštite na radu i kome će se obratiti u slučaju da njihova prava budu povrijeđena. Svoja iskustva i znanja učesnici seminara će podijeliti sa radnim kolegama iz organizacija iz kojih doleze.

Svi učesnici su iskazali veliku zahvalnost Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS, Međunarodnoj konfederaciji sindikata (MKS)- kancelarija Sarajevo i Švedskim sindikatima LO i TCO što su im omogućili učešće na seminaru i mogućnosti da steknu osnovna znanja iz oblasti koje si bile obrađene na seminaru.

Izvještava: Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS