ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Seminar za članice i članove Aktiva žena i Aktiva mladih Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

2 April 2015: Seminar za članice i članove Aktiva žena i Aktiva mladih Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS na temu “Analiza Zakona o radu RS, značaj prevencije i zaštite na radu za mlade radnike i žene, mirno rješavanje radnih sporova u RS”. Seminar je održan u Višegradu, 13-15 marta 2015 godine.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS je uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata (MKS)- kancelarije u Sarajevu i Švedskih sindikiata LO i TCO, realizirajući programske i projektne aktivnosti, organizovao seminar za članice i članove Aktiva žena i Aktiva mladih Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS na temu “Analiza Zakona o radu RS, značaj prevencije i zaštite na radu za mlade radnike i žene, mirno rješavanje radnih sporova u RS”. Seminar je održan 13-15 marta 2015 godine u Višegradu, u Rebublici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini.

Seminaru je prisustvovalo 23 predstavnika mladih i žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS iz svih krajeva Republike Srpske, kao i svih djelatnosti koje čine ovaj Sindikat. Predavači su bili predsjednik Granskog sindikata Vlado Pavlović, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova RS i diplomirani pravnik Saveza sindikara Republike Srpske, Goran Stanković.

Sindikati su organizovali intenzivne aktivnosti o zaštiti stečenih radničkih prava sa jedne strane, te nastojanja poslodavaca i Vlade RS da se donese novi Zakon o radu koji bi u mnogo čemu smanjio radnička i sindikalna prava. U tom pravcu, učesnici seminara su upoznati sa osnovnim pojmovima iz Zakona o radu , njegovoj analizi primjene, te o osnovnim zahtjevima poslodavaca koji žele da kroz donošenje novog Zakona o radu smanje dostignuti nivo radničkih i sindikalnih prava.

Tema „Značaj prevencije i zaštite na radu za mlade radnike i žene“ izabrana je iz razloga što je u Republici Srpskoj usvojen novi zakon o zaštiti na radu i brojni podzakonski akti koji je uveo brojne novine u ovoj oblasti. Obaveza svakog poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu je da donese akt o procjeni rizika koji treba da doprinese smanjenu opasnost i štetnost na radnom mjestu, odnosno da prioritet bude na prevenciji posebno za mlade i žene.

Šumarstvo i prerada drveta su djelatnosti gdje se, nažalost, dešavaju povrede na radu, čak i sa smrtnim ishodom, te je i to bio jedan od razloga da organizujemo seminar na ovu temu.

Također, pitanje mirnog rješavanja radnih sporova u RS je aktuelno, te su učesnici seminara morali da steknu osnovna znanja iz ove oblasti, te način na koji preko nadležne Agencije mogu da riješe nastali spor iz radno- pravne oblasti.

Nakon završetka seminara, učesnici su stekli osnovna znanja o:

-  Zakonu o radu RS
-  Zahtjevima poslodavaca za izmjenu postojećih zakonskih propisa
-  Aktivnostima sindikata na zaštiti stečenih radničkih prava
-  Ulozi mladih i žena u aktivnostima Sindikata na zaštiti stečenih radničkih prava
-  Novom Zakonu o zaštiti na radu
-  Podzakonskim aktima koji prate Zakon
-  Obavezama poslodavca u sisitemu zaštite na radu
-  Obavezama svakog poslodavca da donese akt o procjeni rizika
-  Izračunavanje rizika (uticaj vjerovatnoće i uticaja)
-  Pravima i obavezama radnika u sistemu na radu
-  Uloge sindikata u provođenju zaštite na radu
-  Značaju prevencije, posebno za mlade radnike i žene

Učesnici seminara su stekli osnovna znanja iz ove oblasti, te u znatno većoj mjeri mogu uticati na to kako da se zaštite na radu i kome će se obratiti u slučaju da njihova prava budu povrijeđena. Svoja iskustva i znanja učesnici seminara će podijeliti sa radnim kolegama iz organizacija iz kojih doleze.

Svi učesnici su iskazali veliku zahvalnost Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS, Međunarodnoj konfederaciji sindikata (MKS)- kancelarija Sarajevo i Švedskim sindikatima LO i TCO što su im omogućili učešće na seminaru i mogućnosti da steknu osnovna znanja iz oblasti koje si bile obrađene na seminaru.

Izvještava: Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS

this article has been tagged

South-East Europe , Youth policy , Social protection , Decent Work , Bosnia-Herzegovina , employment policies , occupational health and safety , Labour Relations & Social Dialogue
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email