Sindikati Crne Gore: Potrebna pravičnija poreska politika i smanjenje sive ekonomije

Nacionalni okrugli sto pod nazivom “Poreske politike i sistem, neformalna ekonomija i korupcija u Crnoj Gori” održan je u Pogdorici, 17.3.2015. godine. Okrugli sto je organizovan od strane Saveza sindikata Crne Gore ( SSCG ) u okviru regionalnog projekta “Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana”. Nosioci projekta su Međunarodna Konfederacija Sindikata (MKS), Pan-evropsko regionalno vijeće (PERV) i norveški sindikat LO Norway.

Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, predstavnik Ministarstva finansija, predstavnica Unije poslodavaca CG rada, Generalni sekretar, eksperti, predstavnici granskih sindikata SSCG, kao i predstavnica Unije slobodnih sindikata Crne Gore - organizacije koja je nedavno postala punopravna članica MKS i EKS, kao i više predstavnika medija.

Učesnici su raspravljali o nacionalnom izvještaju o situaciji u Crnoj Gori u oblasti politike oporezivanja, neformalne ekonomije i korupcije. Komparativnu analizu stanja u Crnoj Gori u poređenju sa zemljama u regiji i zemljama članicama EU, predstavio je gospodin Martin Hutsebaut, EU ekspert.

Eksperti iz SSCG su prezentirani rezulatate Projekta, najosnovnije dijelove dokumenta o poreskoj politici i vezi sa neformalnom ekonomijom i korupcijom, vođena je vrlo aktivna diskusija, te zaključeno da je važno da se radi na reformi poreske politike kako bi ona bila pravičnija, kako bi se uticalo na smanjenje sive ekonomije i kako ogroman novac ne bi išao u sive tokove.

Stav sindikata Crne gore o poreskoj politici: Iz socijalnog ugla, direktni porezi bi trebali imati prednost u odnosu na indirektne poreze. Oporezivanje kapitalne dobiti trebalo bi se bolje uskladiti sa oporezivanje dobiti od rada. Da bi se povećala djelotvornost poreskog sistema, a i zbog socijalne pravde, treba riješiti pitanje utaje poreza i poreske prevare. Imajući u vidu ekonomsku krizu u kojoj se svi nalazimo ključne stvari za njeno prevazilaženje se zasnivaju i na fiskalnoj i finansijskoj disciplini. Različite mjere mogu doprinijeti unapređenju naplate poreza i veće discipline. Uvođenje progresivnog sistema oporezivanja bi bilo korisno za fiskalnu politiku u Crnoj Gori.

Različite su procjene u vezi sa stopom sive ekonomije u Crnoj Gori. Prema istraživanju koje je sproveo Institut za strateške studije i prognoze (ISSP), rad na crno uglavnom se odigrava u sektorima maloprodaje (38,1%), poljoprivrede (18,2%), ugostiteljstva (19,1%), građevinarstva (10,8%) i transporta (9,6%) (ISSP. 2010). Najvažniji uzroci premještanja jednog dijela ekonomskih aktivnosti privrednih subjekata u tzv. „sivu zonu“ su neadekvatna ili loša implementirana ekonomsko-socijalna politika, nedostatak odgovarajućih zakonskih i institucionalnih okvira, loša primjena regulative, smanjeno povjerenje u institucije i administrativne procedure, te oslabljen ekonomski rast praćen smanjenom likvidnošću i produktivnošću privrednih subjekata. Smanjenje neformalne ekonomije jedan je od imperativa za crnogorsku Vladu. U uslovima produženog trajanja krize, još uvjek usporenog ekonomskog rasta, intezivna borba protiv sive ekonomije u sadejstvu sa setom urgentnih mjera fiskalnog prilagođavanja usmjerenih kako na rashodnu tako i prihodnu stranu budžeta rezultirala bi povećanjem javnih prihoda.

Mediji su takođe pokazali interesovanje za događaj i za temu okruglog stola.

MKS/ PERV kancelarija za JIE - Sarajevo