Stipendija Grigor Gradev: Poziv za podnošenja prijava – 2018

U sjećanje na Grigora Gradeva i nastavak njegovog rada, EKS i MKS su pokrenuli stipendiju za unapređenje načina razmišljanja koje ide izvan promocije radničkih prava i dostojanstva u Evropi u okolnostima duboke transformacije i teških ekonomskih uslova. Grigor Gradev je uložio mnogo napora u izgradnju kapaciteta evropskih sindikata, naročito u onim državama koje su prešle iz vođene u tržišni ekonomiju; u promociju radničkih interesa u teškim reformskim procesima; te u motiviranje i pomoć sindikatima iz različitih dijelova Evrope da sarađuju i zajedno rade. Grigor Gradev je ovo uradio baveći se političkim radom, ali i davanjem značajnog doprinosa intelektualnom ramišljanju izvan samog rada.

Pozivamo istraživače koji se specijaliziraju u radnim odnosima da se prijave na tromjesečnu stipendiju kod Evropskog sindikalnog instituta (ETUI) u Briselu. Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće kriterije:
- Da su mlađi od 35 godina [1];
-  Da imaju objavljene publikacije u oblasti radnih odnosa, naročito u ekonomijama u tranziciji;
-  Govore i pišu engleski jezik;
-  Imaju konrektne istraživačke projekte usmjerene na Srednju i Istočnu Evropu, Jugoistočnu Evropu, Kavkaz ili Centralnu Aziju kojim će dalje razraditi pitanja vezana za unapređenje radničkih prava i dostojanstva, npr., kolektivno pregovaranje, zdravlje i sigurnost, pravo na informisanje i konsultacije, itd. [2]

Zainteresirani se pozivaju da dostave svoje prijave, zajedno sa biografijom, motivacionim pismom i navođenjem novijih publikacija (tri [3]) do kraja 2017. godine (krajnji rok je u ponoć 31. decembra) na adresu skasiers at etui.org, a kopiju da dostave na adresu petra.winkler at ituc-csi.org. Komitet za odabir [4] će donijeti odluku u januaru 2018. godine na osnovu dostavljene dokumentacije.

Dobitnici stipendije mogu dobiti mentora koji će pratiti istraživački projekat, priliku da predstave svoj istraživački rad pred širom publikom u Briselu kao i na događajima koji su važni za projekat, npr., sindikalnim događajima i akademskim konferencijama. Rezultati istraživanja biće objavljeni u seriji publikacija ETUI-a. Dobitnik stipendije će imati priliku da se preseli u Brisel, a zatim da se vrati u svoju matičnu državu na kraju stipendije, namješten studio apartman tokom tromjesečnog boravka u Briselu, mjesečnu naknadu, opremljen ured i pristup relevantnim izvorima. Osim toga, biće plaćeni troškovi prisustvovanja i predstavljanja rezultata istraživanja na relevantnim događajima, te troškovi objavljivanja u seriji publikacija ETUI-a.

Footnotes

[1Godine starosti ispod 35 su definirali komiteti mladih MKS i EKS kao “mladost”.

[2Neekskluzivna lista tema radi orijentacije se može naći na internet stranici ETUI-a (www.etui.org).

[3Cijenit će se tekstovi publikacija, na kojima smo zahvalni.

[4Komitet za odabir se sastoji od zvaničnika EKS-a, MKS-a i ETUI-a.