Struktura

Članstvo u PERV se zasniva na članstvu u MKS. Sastoji se od 90 nacionalnih centrala u članstvu MKS. PERV je takođe otvoren za saradnju sa Federacijom globalnih sindikata na međunarodnom nivou, te Federacijom evropskih industrijskih grana na evropskom nivou. Institucije PERV-a su Generalna skupština, Izvršni komitet i Sekretarijat.

Generalna skupština zasjeda jednom u četiri godine kako bi odredila prioritete za akcije u regionu, prima izvještaje o aktivnostima, razmatra izmjene i dopune pravila, daje saglasnost na članstvo u Izvršnom komitetu, te bira predsjednika i zamjenika predsjednika PERV-a.

Predsjednik PERV-a se bira na period od četiri godine. Na trećoj Skupštini koja je zasjedala u decembru 2015. godine, izabran je Irakli Petriashvili za predsjednika PERV-a i osam potpredsjednika: Ana Maria Corral, UGT Španija, Erich Foglar, OeGB, Austria, Marija Hanzevacki, NHS, Hrvatska, Nataliya Levitska, KVPU, Ukraina, Sattar Mehbaliyev, AHIK, Azerbeidžan, Ellen Nygren, LO, Švedska, Mikhail Shmakov, FNPR, Rusija i Anna Wolanska, NSZZ Solidarnosc, Poljska.

Izvršni komitet zasjeda najmanje jednom godišnje da razmotri izvještaje o aktivnostima, odredi prioritete i definira akcione planove. Ukoliko je neophodno može formirati mreže, programe, radne grupe koje se bave specifičnim pitanjima i odbore, te prima finansijske izvještaje i priprema sastanke Generalne skupštine.

Sekretarijat čini Generalni sekretar PERV-a i službenici koje on/a ili Generalni sekretarijat MKS-a odrede. Izvršnog sekretara imenuju generalni sekretarijati MKS-a i EKS-a, koji zajednički djeluju.
Prema Ustavu PERV-a, Generalni sekretar EKS-a je u isto vrijeme Generalni sekretar PERV-a. Generalni sekretar PERV-a je Luca Visentini, a Izvršni sekretar je Anton Leppik.

PERV je formirao različite radne grupe radi ispunjenja ciljeva, te radi sa različitim subregionalnim i transnacionalnim sindikalnim forumima i mrežama, poput Foruma sindikata u jugoistočnoj Evropi i Mrežom sindikata Baltičkog mora.