ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Struktura

17 October 2012: Članstvo u PERV se zasniva na članstvu u MKS. Sastoji se od 90 nacionalnih centrala u članstvu MKS. PERV je takođe otvoren za saradnju sa Federacijom globalnih sindikata na međunarodnom nivou, te Federacijom evropskih industrijskih grana na evropskom nivou. Institucije PERV-a su Generalna skupština, Izvršni komitet i Sekretarijat.

Generalna skupština zasjeda jednom u četiri godine kako bi odredila prioritete za akcije u regionu, prima izvještaje o aktivnostima, razmatra izmjene i dopune pravila, daje saglasnost na članstvo u Izvršnom komitetu, te bira predsjednika i zamjenika predsjednika PERV-a.

Predsjednik PERV-a se bira na period od četiri godine. Na trećoj Skupštini koja je zasjedala u decembru 2015. godine, izabran je Irakli Petriashvili za predsjednika PERV-a i osam potpredsjednika: Ana Maria Corral, UGT Španija, Erich Foglar, OeGB, Austria, Marija Hanzevacki, NHS, Hrvatska, Nataliya Levitska, KVPU, Ukraina, Sattar Mehbaliyev, AHIK, Azerbeidžan, Ellen Nygren, LO, Švedska, Mikhail Shmakov, FNPR, Rusija i Anna Wolanska, NSZZ Solidarnosc, Poljska.

Izvršni komitet zasjeda najmanje jednom godišnje da razmotri izvještaje o aktivnostima, odredi prioritete i definira akcione planove. Ukoliko je neophodno može formirati mreže, programe, radne grupe koje se bave specifičnim pitanjima i odbore, te prima finansijske izvještaje i priprema sastanke Generalne skupštine.

Sekretarijat čini Generalni sekretar PERV-a i službenici koje on/a ili Generalni sekretarijat MKS-a odrede. Izvršnog sekretara imenuju generalni sekretarijati MKS-a i EKS-a, koji zajednički djeluju.
Prema Ustavu PERV-a, Generalni sekretar EKS-a je u isto vrijeme Generalni sekretar PERV-a. Generalni sekretar PERV-a je Luca Visentini, a Izvršni sekretar je Anton Leppik.

PERV je formirao različite radne grupe radi ispunjenja ciljeva, te radi sa različitim subregionalnim i transnacionalnim sindikalnim forumima i mrežama, poput Foruma sindikata u jugoistočnoj Evropi i Mrežom sindikata Baltičkog mora.

ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email