Svjetski dan dostojanstvenog rada: Vrijeme je za povećanje plata

MKS kaže ovog 7. oktobra, na Svjetski dan dostojanstvenog rada: „Vrijeme je za povećanje plata“ kako bi se smanjio ogroman pritisak na radne ljude i njihova domaćinstva, kojeg je uzrokovala inflacija do koje je došlo zbog korporativnog profiterstva.

Udio globalnog bogatstva koji otpada na plate pao je za 13 procenata u prethodnih 40 godina, bez obzira što se svjetska ekonomija učetvorostručila u istom periodu. Ovo je velikim dijelom rezultat pada članstva u sindikatima do kojeg je došlo zbog dugotrajnog urušavanja radničkih prava, što je detaljno opisano u MKS Indeksu globalnih prava.

Radnici su sve više prinuđeni da pristupe štrajkovima jer poslodavci uzimaju dobit za sebe i dioničare, a odbijaju čak i najskromnije zahtjeve za povećanjem plata.

Umjesto da podrže radne ljude i one koje ovi izdržavaju, veliki broj vlada je stao na stranu gazda, tako da stvarnu vrijednost plata drže na tako niskom nivou da se porodice bore za goli opstanak. Pravo na štrajk je prekršeno u devet od deset država prošle godine.

Novi društveni ugovor

VD generalni sekretar MKS-a Luk Triangl (Luc Triangle) je rekao: „Plate su u središtu Novog društvenog ugovora i predstavljaju osnovu za održive i ravnopravne ekonomije. Veliki broj poslodavaca odbija da podijeli prosperitet sa radnicima koji proizvode robe i pružaju usluge koje stvaraju bogatstvo, a sa izbjegavanjem plaćanja korporativnih poreza i utajom koje je doseglo svoj vrhunac, javni sektor je također osiromašen za sredstva potrebna za isplatu dostojanstvenih nivoa plata.

„Kada poslodavci smanje plate, vlade moraju intervenirati davanjem garancija za sindikalno organiziranja i pravo na kolektivno pregovaranje, pored osiguranja zakonom uređenih ili ispregovaranih minimalnih plata od kojih je moguće živjeti. Nekih 20 procenata radnika u formalnoj ekonomiji širom svijetu ovisi od minimalne plate.

„Centralne banke također trebaju ići dalje od zastarjelih i osporenih pristupa zamrzavanja plata s ciljem borbe protiv inflacije. Dokazano je da korporativna pohlepa i profiterstvo dižu cijene. Samo prošle godine, 722 korporacije su prigrabile u svoj džep 1 trilion američkih dolara vanredne dobiti, dok su realne plate milijarde radnika plate ispod 746 milijardi američkih dolara.“

Članovi sindikata zarađuje nekih 10 do 15 procenata više od radnika koji nisu članovi, a u preduzećima sa organiziranim sindikatom premije na plate mogu biti i niže, a ovo je moguće jer svi radnici u preduzećima u kojima je organiziran sindikat uživaju blagodeti od plata koje pregovaraju sindikati.

Rodno zasnovane razlike u platama, trenutno nekih 20 procenata na globalnom nivou, su značajno manje tamo gdje su radnice organizirane u sindikate, a u velikom broju slučajeva one su i uklonjene zahvaljujući kolektivnim pregovorima.

Sindikati širom svijeta se također bore protiv nejednakosti u platama, plata koje su manje od minimalnih i eksploatatorskih plata za migrante, mlade radnike i druge diskriminirane grupe.

Nedavno objavljen MKS izvještaj pruža direktne dokaze kako su sindikati dobili bitku za značajno povećanje minimalnih plata.

„Najbolji, najčešće jedini način za radnike do dobiju dostojanstvene plate je pridruživanje sindikatima,“ dodao je Luk Triangl.

Na ovoj poveznicimožete naći grafike i druge materijale koje možete koristiti ili modificirati za potrebe Svjetskog dana dostojanstvenog rada.