Treći sastanak Mreže ekonomskih i pravnih stručnjaka iz sindikata JIE

BIH, SARAJEVO, 2-3 septembra 2010, LO Norway Projekt „ Doprinos sindikata refromama penzionih sistema“:

16 pravnih i ekonomskih stručnjaka iz sindikata iz Srbije ( SSSS, UGS Nezavisnost), Hrvatske ( SSSH, NHS i HUS), Makedonije ( SSM i KSS), Crne Gore ( SSCG) i Bosne i Hercegovine ( KSBiH) prisutvovali su sastanku. Kratko su prezentirali penzione sisteme u svojim zemljama, do sada učinjene reforme, kao i stavove sindikata u vezi sa reformama, tj. sindikalno mišljenje o adekvatnosti i održivosti penzionih sistema.

Sastanku su, kao gosti, prisustvovali gdja. Dzenana Pavlinović- Olof Palme International Center za BiH, i gosp. Patrik Bergvall - LO TCO.

Gosp. Martin Hutsebaut – EU stručnjak i moderator u Projektu prezentirao je Strategiju i prioritete EU 2020, kao i prioritete za medernizaciju penzionih politika u Evropi: adekvatnost penzija, održivost, mobilnost i transparentnost.

Sve zemlje- učesnice projekta su izradile pismene nacionalne dokumente o reformi penzionog sistema, usklađene sa novim formatom. Sastanak je imao karakter pripremnog sastanka za održavanje nacionalnih okruglih stolova.

Nakon kratkih nacionalnih prezentacija, istaknuta je zajednička zabrinutost svih sindikata regije o sljedećem: (1) Sve reforme diktira Svjetska banka – i radi se o o novoj penzijskoj ortodoksiji i neoloberalnoj logici; (2) Vodi se kampanja da su sistemi „pay as go“ neodrživi; (3) Treba raditi na povećanju zaposlenosti; (4) Stimulisati proizvodnju i ekonomski razvoj; (5) Raditi na smanjenju sive ekonomije.

Dogovoreni su datumi održavanja bnacionalnih okruglih stolova, kako slijedi:

HRVATSKA: 24. septembra 2010
SRBIJA: prva polovina OKTOBRA 2010
BiH: 5. novembra 2010
MAKEDONIJA: u sedmici 16- 19 novembra 2010
CRNA GORA: ne smatra da sad treba organizovati okrugli sto, a zadržava pravo da isti organizuje naknadno.

MKS/PERC Ured u Sarajevu