Izjava Komiteta mladih PERV-a na Međunarodni dan migranata

18. decembar je UN Međunarodni dan migranata.

Migracije predstavljaju složenu pojavu u modernom svijetu. Globalizacija, zajedno sa drugim aspektima, uveliko je povećala broj osoba koje ide na druga mjesta. Broj migranata se svakodnenvo povećava.
Prema najnovijoj studiji MOR-a, radnici migranti predstavljaju oko 150,3 miliona od ukupnog broja migranata u svijetu, koji iznosi 232 miliona. Veliki broj njih su ekonomski migrant koji idu u razvijene zemlje, te oni uglavnom predstavljaju slabo plaćenu radnu snagu. Drugi značajan dio migranata su izbjeglice i raseljena lica iz regiona zahvaćenih sukobima, koji su primorani da migriraju.
Migranti napuštaju svoje domove u pravcu zemalja odredišta kako bi poboljšali uslove života, jer im njihove zemlje ne osiguravaju zaštitu ni za minimalna ljudska prava (dostojanstveni uslovi rada, zdravstvena zaštita, itd.). Na žalost, u većini slučajeva, umjesto da nađu bolji život, migranti radnici se suočavaju sa užasnim uslovima i postaju žrtve radne eksploatacije i prisilnog rada. Značajan dio njih su mladi.
Kako je problem izuzetno raširen, očito je da izazovi i teškoće međunarodnih migracija zahtijevaju snažniju saradnju i kolektivne akcije zemalja i regiona.

Komitet mladih PERV-a je definirao migracije kao jedan od svojih prioriteta.

Komitet naglašava da je izuzetno važno:
• izraditi politike kojima se osigurava jednako postupanje, nediskriminacija, pravedno zapošljavanje, dostojanstveni uslovi rada za migrante; (naročito za ugrožene grupe);
• boriti se protiv radne eksploatacije, trgovine ljudima i nesigurnosti na radu;
• promovirati osnovne standarde rada za radnike migrante primjenom konvencija MOR-a, UN-a i Vijeća Evrope.

Vjerujemo da zajedničkim snagama možemo ostvariti dostojanstvene uslove rada za migrante.

Komitet mladih PERV-a