PERV regionalni sastanak Mreže sindikalnih eksperata o bezbjednosti i zaštiti zdravlja na radu “ Sindikalne strategije za bezbjednost i zaštitu zdravlja radnika u vremenu pandemije covid ” Webinar - 6. novembar 2020

6. novembra 2020. održan je online sastanak eksperata iz oblasti zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu iz sindikata Zapadnog Balkana, u sklopu redovnih aktivnosti Programa i projekata PERV-a, a uz finansijsku podršku švedskih sindikata “Union to Union”.

Na sastanku su učestvovali eksperti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Kosova, a stručnu podršku su dali Viktor Kempa ETUI ekspert , Bert De Wel – MKS službenik za klimatske promjene, Victor Hugo Ricco – MOR ekspert, Anton Leppik- PERV Izvršni sekretar Olga Nicolae – PERV Brisel i kolega Cvetan Kovač, NHS Hrvatska.
Aktivnost je organizirao MKS/PERV Ured u Sarajevu. Radni jezici su bili BHSM, albanski i engleski.
Sastanak se sastojao od sljedećih sesija: (1.) , Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu i dimenzija PERV-a; (2.) Deklaracija o stogodišnjici MOR-a i promotivni okvir MOR-a za zaštitu na radu (3.) Komitet za zdravlje na radu & Kampanja za borbu protiv tumora; (4.) Trenutna pandemija & Pravedna tranzicija; (5) Prezentacije zemalja učesnica: trenutna situacija i glavni izazovi; (6) Studija nacionalnog slučaja – pozitivan primjer Hrvatske o regulisanju covid oboljenja; (7) Zaključci i naredni koraci.
Iz prezentacija nacionalnih eksperata iz zemalja JIE, navodimo samo najosnovnije: sve zemlje su se po prvi put suočile sa pandemijom i nepoznatom situacijom u kojoj se u prvi plan stavlja zaštita života i zdravlja građana, te su vlade donosile odgovarajuće mjere i odgovore. U svim zemljama je u prvom talasu pandemije uvođeno zatvaranje sa specifičnim ograničenjima i mjerama. Uglavnom sindikatima nije data mogućnost da učestvuju u dizajniranju tih mjera. Međutim, kako se radi i o pitanjima zaštite života i zdravlja radnika, tako se pojavilo i pitanje zaštite ekonomija, te su sindikati pokušavali da ostvare mogućnost uticaja na odgovore vlada, koji se tiču prava i uslova radnika u procesu “povratka” na posao. U nekim zemljama su vlade djelimično sarađivale sa sindikatima o ovim pitanjima, ali ne može se reći da su u konačnim odlukama i prihvatali sugestije i prijedloge sindikata. Ne radi se ovdje samo o pravima radnika na zaštitu na radu, pravu na odsustvo, visini naknade za vrijeme odsustva, nego su bitna i prava nakon povratka na posao ako se radi o smanjenoj radnoj sposobnosti, zatim mirovinska prava i druga prava radnika. U Hrvatskoj, kao jedinoj članici EU iz Regiona, sindikati su na razne načine vršili pritiske, tako da se u toj zemlji na dobar način i pravnim normama regulisalo da se covid bolest prepoznaje kao oboljenje vezano za rad (istina, veoma teško se dokazuje). Ekpert iz NHS Hrvatska – stalni član PERV Mreže je sa ostalim članovima Mreže podijelio iskustva iz Hrvatske, kao i članak koji je napisao na tu temu i koji je objavljen u SEER-u, preveden na BSCM jezik i na engleski jezik. Eksperti iz Albanije su takođe govorili o situaciji, mjerama i ulozi sindikata u periodu pandemije, ali su naglasili da vlada nije vodila nikakav dijaog sa dvije sidnikalne centrale. Kolege iz Sjeverne Makedonije su takođe predstavile svoje akcije i aktivnosti, nedovoljno su prihvaćani njihovi prijedlozi od strane vlade, ali su takođe vrlo aktivni po pitanju priznavanja veze Covid oboljenja sa zaposlenjem. Članovi Mreže iz obje centrale iz Crne Gore su govorili o brojnim akcijama i aktivnostima sindikata u vezi sa zaštitom radnika u period pandemije, ističući zaštitu radnika iz najugroženijih sektora rada.
Kolege iz dvije centrale iz Srbije su takođe predstavile svoje akcije, aktivnosti, strategije za zaštitu radnika, u čemu su značajno uspjeli (potpisivanje novog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu sa povoljnijim odredbama), izradu i distribuciju velikog broja pismenih uputstava i preporuka za radnike i članove sindikata). Eksperti iz Bosne i Hercegovine – entiteta Republika Srpska su govorili o velikom broju aktivnosti i akcija koje je sindikat SSRS vodio u specifičnim uslovima, tako da su permanentno ostvarivali komunikaciju sa svojim članstvom, uz mjere zaštite održali Konferenciju i vode kampanju pod nazivom “zdravlje ispred svega”, a i sa vladom RS su potpisali Memorandum o izmjenama Zakona o radu i strategije za regulisanje prava radnika u novim okolnostima. Novi član Mreže sa Kosova je rekao da BSPK vodi akcije i aktivnosti o pitanju zaštite zdravlja i prava radnika, ali da vlada uglavnom donosi mjere bez konsultacija sa sindikatom.
Značajno je napomenuti da stalni članovi PERV Mreže JIE za bezbjednost i zaštitu zdravlja, osim redovnih regionalnih skupova, ostvaruju i bilateralne komunikacije i razmjenjuju pozitivna iskustva, strategije, metodologiju borbe za unapređenje ovog pitanja.
U zaključcima i narednikm koracima, predstavnici PERV sekretarijata su sugerisali nastavak komunikacije i korespodencije između Ureda u Sarajevu i eksperata, kao i nastavak njihove bilateralne saradnje, u čemu će im ITUC / PERC i dalje davati ekspertnu, ali i financijsku podršku za njihove kampanje, akcije i aktivnosti, sve iz sredstava podrške švedskih Sindikata "Union to Union".

PRIJAVA PROFESIONALNE BOLESTI UZROKOVANE ZARAZOM COVID-19 U REPUBLICI HRVATSKOJ