Nove realnosti rada u Panevropskom regionu: izazovi rada na daljinu i njegovo uređivanje

PERV, u saradnji sa FES Centrom za kompetencije – Budućnost rada, organizirao je dvodnevnu konferenciju o izazovima rada na daljinu i razvoju situacije sa uređivanjem ovog tipa organizacije rada.

Rad na daljinu se brzo širio i prije trenutne pandemije, te je došlo do izrade različitih nacionalnih i supranacionalnih regulatornih propisa. Bio je to ipak jedan sužen okvir namijenjen veoma malom broju radnika, bilo da se nalaze u specifičnim sektorima ili u specifičnim situacijama. U stvari, radnici i njihovi predstavnici su pokrenuli inicijativu donošenja propisa o rada nu daljinu u želji da se uspostavi bolja ravnoteža između rada i privatnog života. Zatvaranje država je promijenilo ove realnosti. Rad na daljinu je postao obaveza i norma za mnoge. Ova situacija je natjerala i poslodavce i sindikate da hitno dogovore pravila potrebna za osiguranje nastavka radnog procesa i sprečavanje sukoba.

Victor Hugo Ricco, viši specijalista za radničke aktivnosti pri Birou za radničke aktivnosti MOR-a predstavio je smjernice za rad na daljinu u kontekstu COVID-19, zasnovane na praksi Nadzornog tijela za međunarodne standarde rada u MOR-u, te drugim izvorima koji bi mogli pomoći u razgovorima vezanim za donošenje međunarodnih propisa, primjerima izrade nacionalnih zakona i okvira, specifičnih instrumenata za rješavanje pitanja zaštite interesa i problema specifičnih kategorija radnika, postojećim sektorskim pristupima i ugovorima.

Nicola Countouris, direktor Odjela za istraživanja u ETUI, govorio je o rizicima mogućih dejstava rada na daljinu, kao ‘novog normalnog’, na odnose zapošljavanja, posebno moguću pojavu novih oblika ‘ugovornog udaljavanja’između preduzeća i radne snage ‘koja radi na daljinu’, te širenja poslovnih modela koji će izvršiti novu klasifikaciju radnika u samozaposlene izvođače radova.

Paapa Danquah, pravnik MKS-a, predstavio je MKS pravni vodič o radu na daljinu, a Juliane Bir, rukovodilac za politike EKS-a je predstavila Evropski okvirni sporazum i druge važeće EU mehanizme, te naglasila da EKS provodi svoje aktivnosti kroz Evropski socijalni dijalog (npr. o digitalizaciji, pravu na odsustvu sa posla), dok je Maureen Hick, direktor, UNI-Evrope za finansije predstavila 10 UNI ključnih principa rada na daljinu i nedavne primjere ugovora iz sektora finansija.

Eckhard Voss, wmp consult, predstavio je prve rezultate istraživačkog projekta o kolektivnom pregovaranju za PSI/EPSU: Zahtjevi za rad na daljinu iz perspektive radnika u javnim službama, sa fokusom na analizu kako kolektivni ugovori na različitim nivoima mogu dopuniti postojeće nedostatke u propisima – na međunarodnom i na nacionalnom nivou.

Susan Flocken, Evropski Direktor Evropskog sindikalnog komiteta za obrazovanje, govorila je o razvoju situacije i postojećim izazovima u sektoru obrazovanja, kako u smislu obrazovanja na daljinu i uloge nastavnika tokom perioda zaključavanja granica, tako i u smislu daljeg ubrzavanja privatizacije i komercijalizacije obrazovanja zbog širenja tehnologija.

Brigitta Zsura, zamjenica predsjednika PERV Komiteta žena iz LIGA-Mađarska, predstavila je specifične rodne dimenzije, izazove ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, te imperativima za rješavanje problema porasta nasilja na radu i u porodici ratificiranjem MOR Konvencije broj 190 i provedbom njenih principa u praksi. PERV Komitet žena takođe jača svijest u vezi situacija u kojoj se nalaze ranjive grupe – migranti, radnici u neformalnj ekonomiji, radnici u domaćinstvu, itd. koji nemaju pristup digitalizaciji i izloženi su riziku da će ostati zanemareni

Predstavnici iz Hrvatske, Crne Gore, Rusije i drugih zemalja su predstavili primjere nacionalnih propisa i situacije u tim zemljama. Nastaviće se sa razmjenom iskustava, te u saradnji između PERV-a i FES Centra za kompetencije – Budućnost rada.

UNI Smjernice o radu na daljinu
Victor Hugo Ricco, ILO ACTRAV
Nicola Countouris, ETUI
MKS pravni vodič – rad na daljinu