Sastanak Komiteta žena PERV-a, 16-18 mart 2016. godine, Budimpešta

Sastanak je održan uz podršku mađarskih sindikata, a cilj sastanka je bio da se razgovara o Planu rada Komiteta žena PERV-a za 2016. godinu, da se odluči o glavnim temama o kojima se treba razgovarati, te da se odaberu najbolje strategije za jačanje žena u sindikatima unutar organizacija PERV-a. Komitet je pozvao predstavnika MOR-a iz Budimpešte na ovaj sastanak kako bi razgovarali o budućoj saradnji sa Uredom MOR-a, te da se vidi koje zajedničke aktivnosti se mogu organizirati.

Glavni cilj Programa rada Komiteta žena PERV-a za period 2015-2016 je dodatno podizanje svijesti među nacionalnim sindikatima o glavnim evropskim politikama i pravnim instrumentima za djelovanje u toj oblasti, da se suočimo sa današnjim izazovom umanjenog statusa rodne jednakosti u Evropi što je rezultat usaglašavanja evropskih politika prema ekonomiji umjesto socijalnim pitanjima, te da se olakša prekogranična razmjena informacija i najboljih praksi o pitanju kako sindikati mogu doprinijeti osiguranju rodne jednakosti na tržištu rada.

Zabrinjava trenutna situacija na tržištu rada i u socijalnoj zaštiti širom Evrope, jer su nedavne reforme nacionalnih vlada dovele do, a vjerovatno će se i nastaviti sa daljim rezovima javne potrošnje i smanjenja socijalnog dijaloga. Nesigurnost i nesigurna radna mjesta su dva preduslova za dalje širenje rodne nejednakosti u cijelom društvu. Zato je bitno da se zalažemo za rodnu jednakost, da nam to bude stvarni, a ne retorički prioritet.

Program rada PERV-a za period 2015-2016 sadrži sljedeći četiri glavne teme: promocija žena na mjestima gdje se donose odluke (održiva radna mjesta, siguran prihod, socijalna zaštita, organiziranje žena, organiziranje zaposlenih u neformalnom radu, radna prava, sindikalna prava); rješavanje rodnih pitanja (ukidanje nasilja nad ženama, ukidanje stereotipa, promocija većeg učešća žena na tržištu rada); podrška ravnoteži profesionalnog i privatnog života (socijalna zaštita, fleksibilni radni dogovori, briga o djeci i usluge njege starijih lica); te borba protiv rodnog jaza u platama (socijalna zaštita, plate, obrazovanje i obuka, penzije).

Komitet će ove godine nastaviti da radi na ove četiri glavne prioritetne linije i pripremiće Konferenciju žena PERV-a koja će se održati u jesen u Tbilisiju/Gruzija. U vezi priprema ove konferencije, Komitet će izraditi novi program i pripremiti izbor novog Komiteta.