ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak Komiteta žena PERV-a, 16-18 mart 2016. godine, Budimpešta

7 April 2016: Sastanak je održan uz podršku mađarskih sindikata, a cilj sastanka je bio da se razgovara o Planu rada Komiteta žena PERV-a za 2016. godinu, da se odluči o glavnim temama o kojima se treba razgovarati, te da se odaberu najbolje strategije za jačanje žena u sindikatima unutar organizacija PERV-a. Komitet je pozvao predstavnika MOR-a iz Budimpešte na ovaj sastanak kako bi razgovarali o budućoj saradnji sa Uredom MOR-a, te da se vidi koje zajedničke aktivnosti se mogu organizirati.

Glavni cilj Programa rada Komiteta žena PERV-a za period 2015-2016 je dodatno podizanje svijesti među nacionalnim sindikatima o glavnim evropskim politikama i pravnim instrumentima za djelovanje u toj oblasti, da se suočimo sa današnjim izazovom umanjenog statusa rodne jednakosti u Evropi što je rezultat usaglašavanja evropskih politika prema ekonomiji umjesto socijalnim pitanjima, te da se olakša prekogranična razmjena informacija i najboljih praksi o pitanju kako sindikati mogu doprinijeti osiguranju rodne jednakosti na tržištu rada.

Zabrinjava trenutna situacija na tržištu rada i u socijalnoj zaštiti širom Evrope, jer su nedavne reforme nacionalnih vlada dovele do, a vjerovatno će se i nastaviti sa daljim rezovima javne potrošnje i smanjenja socijalnog dijaloga. Nesigurnost i nesigurna radna mjesta su dva preduslova za dalje širenje rodne nejednakosti u cijelom društvu. Zato je bitno da se zalažemo za rodnu jednakost, da nam to bude stvarni, a ne retorički prioritet.

Program rada PERV-a za period 2015-2016 sadrži sljedeći četiri glavne teme: promocija žena na mjestima gdje se donose odluke (održiva radna mjesta, siguran prihod, socijalna zaštita, organiziranje žena, organiziranje zaposlenih u neformalnom radu, radna prava, sindikalna prava); rješavanje rodnih pitanja (ukidanje nasilja nad ženama, ukidanje stereotipa, promocija većeg učešća žena na tržištu rada); podrška ravnoteži profesionalnog i privatnog života (socijalna zaštita, fleksibilni radni dogovori, briga o djeci i usluge njege starijih lica); te borba protiv rodnog jaza u platama (socijalna zaštita, plate, obrazovanje i obuka, penzije).

Komitet će ove godine nastaviti da radi na ove četiri glavne prioritetne linije i pripremiće Konferenciju žena PERV-a koja će se održati u jesen u Tbilisiju/Gruzija. U vezi priprema ove konferencije, Komitet će izraditi novi program i pripremiti izbor novog Komiteta.

this article has been tagged

Women’s Committee , Europe , Capacity building , Migration , Gender equality policy , Social protection , ILO , Tackling inequalities , Organisational development , domestic work
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email