Sastanak MKS Generalnog vijeća 2020.

Na sastanku MKS Generalnog vijeća, održanom 24-25. novembra, usvojen je ciljani i ambiciozan program za narednu godinu, te su podržane tri kampanja Borbe na prvoj liniji: Novi društveni ugovor za oporavak i otpornost, Klima i zapošljavanje dokaz našeg rada sa pravednom tranzicijom, te Demokratija za ljude.

Ove kampanje su osnažene sa četiri stuba za akcije: Mir, demokratija i prava; Reguliranje ekonomske moći; Globalna pomjeranja – Pravedna tranzicija; i Jednakost.

Sharan Burrow, generalni sekretar MKS-a je rekla “I pored četiri oblasti krize koje se približavaju jedna drugoj – pandemija, nejednakost, isključenost zasnovana na rasi ili rodu i klimatske promjene – ove kampanje Borbe na prvoj liniji i Stubovi za akcije su okvir za realizaciju hitno potrebnog novog društvenog ugovora praćenog obnovom i otpornošću, zasnovanim na radnim mjestima – radnim mjestima koja su pogodna za klimu, prava, pravedne plate, univerzalnu socijalnu zaštitu i uključenost. Rad globalnog sindikalnog pokreta je ključan za suočavanje sa ovim izazovima.”

Vijeće je čulo izvještaje o kršenjima radničkih prava, te je izrazilo solidarnost sa sindikatima u nekoliko zemalja, uključujući u Indiji, za koju je podnesen izvještaj o generalnom štrajku održanom 26. novembra, u kojem su učestvovale sve vodeće konfederacije sindikata u zemlji. Ostale poruke solidarnosti su usvojene za Bjelorusiju, Kolumbiju, Hong Kong i Tursku. Vijeće je čestitalo CUT Čile na njihovoj važnoj pobjedi obaranja Ustava iz doba Pinočea, i AFL-CIO na rezultatima izbora u SAD-u.

Ojačana je obaveza kojom Međunarodna organizacija rada (MOT) mora priznati zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu kao temeljno radničko pravo, čemu su se suprotstavljali poslodavci. Vijeće je prihvatilo da je multilateralna reforma imperativ, a da ona kreće od Svjetske trgovačke organizacije (STO) koja je preoblikovala sindikate garancijama da su ljudska prava, radnička prava i okolinski standardi osnova pravedne konkurencije uz poštivanje usklađenosti.

Izvještaji komiteta žena i mladih su bili usmjereni na MOR Konvenciju broj 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, neszrazmjeran uticaj pandemije na žene i mlade, te odgovore vlada i poslodavaca s tim u vezi.

Izvještaji MKS regionalnih organizacija su bili naročito usmjereni na akcije vlada i poslodavaca u vezi pandemije i njihovom pokušaju u velikom broju zemalja da iskoriste globalnu zdravstvenu krizu za dalje urušavanje radničkih prava.

Prezentirane su dodatne informacije Komiteta o radničkom kapitalu i ad-hoc radne gupe o izmjenama i dopunama MKS Ustava.

Generalno vijeće je takođe odobrilo vremenske rokove za pripreme za 5. MKS Svjetski kongres, koji će se održati u julu 2022. godine u Melburnu, Australija.

Nije bilo prijema novih organizacija u članstvo MKS-a.

Nagrada Dorje Khatri za klimatske promjene za 2020. godinu, koja uvažava doprinos u borbi za održivu i Pravednu tranziciju, dodijeljena je IndustriAll Evropa za njihov izuzetan rad na terenu, čime su nastojali uskladiti evropske industrijske politike sa zahtjevima Pariskog sporazuma za smanjenje emisija u sektorima rudarstva, plina i čelika.

МКS