Sastanak PERV Izvršnog komiteta

12. sastanak PERV Izvršnog komiteta održan je 6. marta u Briselu. Na sastanku se razgovaralo o pripremama za Kongres MKS-a, usvojeni su izvještaji i plan rada, te se razgovaralo o prioritetnim politikama i akcijama za veći evropski region.

Sergejus Glovackas, ACTRAV službenik za Centralnu i Istočnu Evropu, obavijestio je prisutne o stogodišnjici MOR-a i drugim inicijativama vezanim za Budućnost rada.

Tim Noonan, MKS Direktor za kampanje i komunikaciju, predstavio je politiku MKS Budućnosti rada, dokument koji može poslužiti kao jedan od glavnih platformi za razgovore na MKS Kongresu, koji će se održati u decembru ove godine. Chidi King, MKS Direktor odjela za jednakost, objasnila je kako MKS vodi kampanje i lobira kod vlada u svrhu izrade MOR standarda o sprečavanju rodno zasnovanog nasilja na radnom mjestu.

U kontekstu razgovora o lancu snabdijevanja, generalni sekretar PERV-a, Luca Visentini, pozvao je sve članove da rade na smanjenju razlike u platama između Istoka i Zapada, koju promovira model organiziranja preduzeća i proizvodnje kakvu imaju multinacionalne kompanije i neke vlade koje nude “izuzetne poticaje” za kompanije koje premještaju svoju proizvodnju u istočne države. Ben Vanpeperstraete iz Kampanje čista odjeća podnio je izvještaj o uslovima rada i platama u tekstilnoj i industriji garderobe, gdje dobro poznati evropski brendovi iskorištavaju radnike u istočnim državama koje nisu članice EU, a zatim ponovno uvoze robe u države EU i označavaju ih kao da su proizvedene u EU. Te prakse pogrešno navode EU potrošače koji plaćaju kolosalne iznose za robe proizvedene u njihovm državama u korist multinacionalnih kompanija, pod pretpostavkom da su ove robe proizvedene u dostojanstvenim uslovima. Gemma Swart iz MKS-a je predstavila MKS “Samsung” kampanju koja istražuje ropske, nečovječne i antisindikalne prakse širom svijeta u kompaniji koja je jedan od najvećih poslodavaca u svijetu. Kemal Ozkan, zamjenik generalnog sekretara IndustryAll-a potvdio je da ove prakse zagađuju cijelu industriju moderne elektronike i obavijestio je prisutne o svojim aktivnostima usmjerenim na sindikalno organiziranje i unapređenje uslova za radnike širom svijeta.

Thomas Mayr-Harting, EEAS izvršni direktor za Istočnu Evropu, Zapadni Balkan i Centralnu Aziju, obavijestio je prisutne o nedavno objavljenoj EU Strategiji za države Zapadnog Balkana i dvadeset očekivanih rezultata unutar politika Istočnog partnerstva. Članovi Komiteta iz ovih država su obavijestili prisutne o nepoštivanju vladavine prava, prava radnika, korupciji koju provode političke elitre, te su pozvali EEAS da mu prioritet budu dimenzije socijalnih prava u vanjskom proširenju EU i Istočnim politikama – tokom dijaloga sa predstavnicima tih vlada, što bi trebao biti uslov za istinsku saradnju zasnovanu na međunarodnim i evropskim standardima.

Nakon diskusija o situaciji sa sindikatima u Ukrajini, Rusiji, Bjelorusiji, Kazahstanu i nekim drugim državama, PERV IK se složio da se situacija u Kazahstanu ekstremno pogoršala i predstavlja izazov za principe međunarodnog sindikalnog pokreta u ovom regionu. Sud je rasformirao jednu od članica MKS-a, CNTUK, a njeni lideri su osuđeni na kazne zatvora ili im je ograničena sloboda kretanja, dok se članovi uznemiravaju. IK je odlučio da traži od političkog liderstva MKS-a da organizira misiju u tu državu, koja bi mogla podnijeti izvještaj o tome na narednom sastanku Generalnog vijeća MKS-a, koji će se održati 24 25 maja. Ova misija bi se takođe mogla obratiti vlastima u Kazahstanu u vezi kršanja sindikalnih prava u toj državi.

Sastankom je predsjedavao predsjednik PERV-a i GTUC, Irakli Petriashvili.

ILO ACTRAV The Future of Work
Europes sweatshops