PERV Ženski komitet,analiza 8 mart 2013: Uticaj krize na zapošljavanje ženske radne snage

Tokom posljednje Ženske škole (oktobar 2012. godine u Budimpešti), učesnice su predložile da se priključe EKS analizi 8. mart (i drugim analizama koje će se organizirati, ako su od interesa za region) kako bi prikupile podatke od PERV organizacija. Imajući na umu ovaj zahtjev, PERV komitet žena je organizirao analizu u zemljama koje nisu članice EU kako bi na ovaj način doprinijele istraživanju koje je proveo EKS.

Glavni ciljevi analize:

- Ocjena napretka u smanjenju jaza u rodnoj zasutpljenosti u sindikatima;
- Naučiti što više u uticaju krize na zapošljavanje ženske radne snage;
- Ocjena akcija koje su sindikati organizirali kao odgovor?

Struktura analize:

Dio I – prati učešće žena u organizacijama – članicama PERV (koje nisu članice EU) u smislu broja članova I zastupljenosti u tijelima koja odlučuju.
Dio II – fokusira se na specifične teme: uticaj krize na zapošljavanje ženske radne snage.

Osim informacija o direktnom uticaju na zapošljavanje ženske radne snage (stope učešća, plaća, broj radnih sati i modeli, diskriminacija na radnom mjestu, kvalitet rada i nesigurnost), takođe nastoji utvrditi da li, i ako je to tačno, u kom obimu ekonomske i politike o porodici, koju provode vlade, utiču na zapošljavanje ženske radne snage i rodnu jednakost. Analiza nastoja naći odgovore na sljedeća pitanja: Kakav uticaj imaju ekonomske/fiskalne politike i rezovi na javne službe? Koje akcije su organizirali sindikati kao odgovor? Da li trenutne strategije pregovaranja uzimaju u obzir rodne aspekte krize? Da li su sindikati promijenili strategije ili usvojili nove kao rezultat ove situacije?

Analiza je urađena uz finansijsku podršku ILO-ACTRAV.

Finalni izvještaj